This is Me

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos & Julia Edin
När, under vilka veckor? v.37-43, 45-47

Vad?
Att presentera sig.

Frågeställning (och följdfrågor):
– Hur kan man presenterar sig själv? Hur framställer man sig själv och sin personlighet på bästa sättet för en främling? Hur och vad skriver/talar man om som en främling skulle vilja veta?
– På vilka olika sätt kan man presentera sig?

Övergripande mål från LGR11 2.2:
– kan kommunicera på engelska i tal och skrift på ett funktionellt sätt,
– kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
– kan använda kunskaper från de tekniska och humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
– kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Vi vill att våra arbeten och läroprocesser ska sättas in i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.
Att var och en genom delaktighet och ansvarstagande får utveckla både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
– använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen:
Innehåll:
Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
Åsikter, erfarenheter och känslor.
Lyssna och läsa – reception:
Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften.
Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion:
Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
Kunskapskraven i fokus nu: ”Hörförståelse”, ”muntlig framställning”, ”skriftlig framställning”, ”visa förståelse” och ”följa instruktioner”.
Matris_Engelska_Presentation
För D ska alla kunskapskraven för E uppfyllas samt till övervägande del för C uppfyllas.
För B ska alla kunskapskraven för C uppfyllas samt till övervägande del för A uppfyllas.

Hur?
Hur ska vi arbeta?
Eleverna får först en presentation av mig (sin nya lärare).
Därefter får eleverna presentera sig själva genom att skriva om olika ämne/tema om sig själva och liv.

Att tänka på innan filmning:

  • Bra ljus = inte så mörkt att man inte kan se personen tydligt!
  • Tala tydligt och högt (artikulera)
  • Bra vinkel (se ansiktet!)
  • Träna in din text/ditt manus
  • Vara i ett rum med bra akustik (så det inte ekar eller låter konstigt på något sätt)
  • Ingen vind som blåser in i mikrofonen
  • Stöd med hjälp av armbågarna
  • Tänk på att inte täcka linsen eller mikrofonen med fingret

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Vi ska redovisa genom att först skriftligt berätta om sig själv, sin familj, sitt hem, sin skolgång och sina intresse. Sedan ska detta redovisas muntligt.

Instruktionslapp för uppgiften finns på SchoolSoft, under fliken ”Ämne” > ”en”.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:
OBS! Detta är en grovplanering, ändringar kan ske.
v.34 – Lägerdagar
v.35 – Lära känna varandra/leka engelska lekar (träna sin muntlig förmåga på engelska)
v.36-37 – Introducera uppgiften och börja skriva
v.38-40 – Skriva färdigt sin text + Inlämning av text
v.41 – Filma och redigera videon
v.42 – Lämna in videon (i Google Classroom)
v.44- Höstlov
v.45-47 – Visa elevernas videos och diskutera efter varje presentation: vad har vi lärt om om vår klasskamrat? Eleverna får nu möjlighet att visa två kunskapskrav efter varje video: hörförståelse och muntlig förmåga
v.47-48 – Diagnostester: Hörförståelse, läsförståelse och skriftlig förmåga.
v.49-50 – Engelsk Film: Forrest Gump
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Förmågan att använda engelska och att presentera sig utförligt är nödvändig vid studier, vid resor i andra länder och för sociala eller yrkesmässiga internationella kontakter av olika slag.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna:

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Pedagogisk dokumentation: