Theme Pets and Animals (Jupiter Grön)

Ansvarig/Ansvariga lärare: Maria Holm

När, under vilka veckor?

Ht 17-Vt 18

Vad?

Theme Pets and Wild Animals

 

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad heter olika färger på engelska?
 • Vad heter siffrorna 1-20 på engelska?
 • Vilka olika husdjur och vilda djur finns det och vad heter de på engelska?
 • Hur låter djuren?
 • Hur ser djuren ut och var lever de?
 • Hur kan ett fantasidjur se ut?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • Att kunna färgerna på engelska muntligt.
 • Att kunna minst fem olika husdjur på engelska.
 • Att lära mig att lyssna efter husdjur och andra ord på engelska som jag har lärt mig.
 • Att lära mig hur plural-s används när det är flera av något.
 • Att kunna läsa och förstå instruktioner på engelska.
 • Att lära mig att använda –s på verb efter he, she, it.
 • Att skriva en kortare text på engelska.

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
 • Tala, skriva och samtala- produktion och interaktion
 • Kunna delta och bidra till samtal
 • kunna ställa frågor
 • Språkliga företeelser för att tydliggöra och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion.
 • Kunna säga artighetsfraser.
 • Lyssna, läsa och reception.
 • Kunna anpassa språket efter olika syfte, mottagare och sammanhang.
 • Ämnesområden som är bekanta för eleverna
 • Kunna använda språket i vardagliga situationer, intressen, personer och aktiviteter.

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 • genomgångar
 • redovisningar
 • ordkunskap
 • muntliga övningar och skriftliga övningar
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning sker formativt och aktivitet under lektionerna. I slutet av projektet får eleverna göra en självbedömning över sin egna inlärning.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.