The book about me

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ulla Medin-Hellgren

När, under vilka veckor?
Vi jobbar med boken under hela höstterminen med jämna mellanrum

Vad?

Eleverna skriver en bok om sig själva för att på så sätt utveckla sitt ordförråd och förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt.

Frågeställning och följdfrågor:

Aktuella teman  och frågor till ”The book about me”

My name

My family

My favorite pets

My favourite music or artist

How I look

My clothes

My house and my room

My favorite food

My friends

My school and my subjects

My hobbies

My favourite tv-program, film or book

Where I would like to go in the world

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift på ett funktionellt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Förankring i kursplanens syfte

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig    förstådda,
  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen

Innehåll:

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter och känslor.

Lyssna och läsa

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Tala, skriva och samtala

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kunskapskrav i slutet av årskurs 6 (Betyg E)

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och och begripligt med fraser och meningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.

Mål som du ska ha uppnått i slutet av årskurs fem när det gäller engelska. Eleven skall:

 • kunna förstå det mest väsentliga i enkla instruktioner och beskrivningar som ges i tydligt tal och i lugnt tempo inom för eleven välbekanta områden,
 • kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen,
 • kunna i enkel form berätta något om sig själv och andra,
 • kunna läsa och tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och beskrivningar,
 • kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela något,
 • känna till något om vardagslivet i något land där engelska används,
 • kunna reflektera över hur den egna inlärningen av t ex ord och fraser går till,
 • kunna genomföra korta, enkla muntliga och skriftliga presentationer i samarbete med andra eller på egen hand.

Så här ska vi arbeta:

Tillsammans samlar vi ord och uttryck kring veckans arbetsområde
Vi läser olika texter i What’s up 5, gör övningar som anknyter till texterna, tränar på aktuella ord (inkl läxor), lyssnar på radio-program, ser filmer och samtalar.

Efter det får du själv arbeta med att skriva en egen bok om dig själv . Du får också lära dig använda ett engelskt lexikon för att slå upp ord som du kan behöva i ”The book about Me”
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Eleverna skriver och formulerar sig kring frågor som handlar om dom själva.

Bedömning sker utifrån det skrivna och den muntliga redovisningen av texterna.