Tellus – omtanke om varandra och omvärlden

Vi lär oss tillsammans!

Hela det här läsåret kommer att handla om att sikta på att lära oss mycket då vi ska få våra första betyg. Vi lär tillsammans, siktar mot både egna och gemensamma mål och tillsammans med varandra och av varandra. Vi arbetar mot trivsel och trygghet för alla då elever som trivs har lättare att fokusera på skolarbete och lättare att våga prova. Vi arbetar också mycket kring olika miljöproblem där vi diskuterar och samarbetar för att se hur lilla vi kan påverka den stora världen – både genom demokrati och miljöarbete.

ur LGR11

utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

 

Vi fokuserar på en stor klassgemenskap mellan Röd och Grön genom att vi blandar grupper och arbetar i olika gruppkonstellationer samt åker på gemensamma utflykter. Vi inleder terminen med lära-känna och samarbeta-övningar på tre dagars lägerskola på Ängsholmen. Vi ska känna alla och känna oss trygga med varandra för då har vi lättare att lära och vi motverkar dessutom utanförskap och mobbing.

I alla ämnen kommer vi poängtera vikten av att hitta sitt sätt att lära sig men också att ditt sätt att förklara för en vän kan vara det som gör att de förstår. Vi knyter an till lokala och globala miljöproblem och vad vi kan göra för att påverka. Vi kommer att testa flera olika strategier när vi arbetar, mycket blir i par och mindre grupper där rutiner från Cultures of Thinking får ta stor plats så att vi övar upp förmågan att kommunicera och tänka tillsammans med andra.

Tex. i matematik kan uppgifter att handla om att diskutera och resonera i par och visa hur man tänker på olika sätt med hjälp av små whiteboardtavlor. I svenska/NO/SO kan det handla om att läsa varandras texter och ge respons som lyfter. På mentorstimmarna arbetar vi ofta med olika VT-rutiner där alla tillåts och peppas att dela med sig av sina tankar i olika rutiner – ChalkTalks, Jag se/tänker/undrar-övningar m.m.

 

Gemensamma aktiviteter där alla elever i Tellus är tillsammans

Lägerskola Ängsholmen med gemensamma samarbetsövningar och utmanande äventyr, inneraster och uteraster med bara Mars, blandade grupper under mentorstiden, fadderbesök hos fadderbarnen i mixade faddergrupper och mer kommer!

Gemensamma friluftslivsbesök Öka samhörighet och gemenskap i det lilla. När Tellus ska till Södersved och bada på idrotten går vi gemensamt hela klassen. Vi leker gemensamma lekar och klassmys på mentorstid när möjlighet ges.

Uppstarten på läsåret gick till på följande vis:

Fyra dagar har vi fått tillsammans den första veckan på läsåret och som alltid präglas de första dagarna på höstterminen på Lemshaga av normer, värden, samhörighet, gemenskap, respekt.

Hur vi vill att det ska vara i skolan inledde vi med att diskutera Lemshagas likabehandlingsplan utifrån några olika frågor som skrevs ner som en Chalk Talk där alla elever fick bidra med tankar och idéer.

”Visar varandra respekt” genom att vi: ””Visar respekt genom att vi lyssnar, tittar och är tyst när andra pratar”, ”Är snäll”, ”#be yourself”, ”Låter alla vara med”.

 

”Ger varandra arbetsro” genom att vi: ”Lyssnar när andra pratar”, ”Inte vara högljudd”, ”Respektera andra”,”Titta på den som pratar”.

”Är schyssta på nätet” genom att vi: ”Inte sprider rykten om andra”, ”Inga kedjebrev”, ”Likea andras bilder”, ”Alltid vara snälla mot andra”.

”Tar ansvar för vårt studiemateriel” genom att vi: ”Använda baksidan på papperet också”, ”Inte bita på pennor”, ”Plocka undan efter sig själv”.

Finmotoriken fick också kickas igång när vi knöt ”grupptillhörighetsarmband” som återkoppling till fjolårets ”vänskapsarmband” i härliga regnbågsfärger men nu i olika gruppfärger. Armbanden symboliserar samhörighet, allas lika värde men också allas olikheter. Vi behöver varandra och vi behöver att vi är olika men ändå tillsammans. Det kommer fortsätta vara ledord även under år 6.

Vi åkte till Ängsholmen väl rustade för lägerskola i tre dagar eftersom vi tränade på övernattning redan i juni så att alla skulle vara förberedda på hur det kan kännas att sova borta och ha ordnade aktiviteter från tidig morgon till sen kväll och hur det påverkar ork och humör. Lägerskolan fylldes av lekar, samarbetsövningar, paddling, bollekar, höghöjdsbana, pepp, bastu och bad, stughäng, lägereld, disco och mys i olika grupper. Hela Tellus skötte detta med bravur. Det är ett härligt gäng som samarbetar väl och har positiv inställning och peppar varandra att prova nytt vilket bådar gott för mycket inlärning i höst.

 

ur LGR11

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.