Teknikprojekt med inspiration av Vikingatida teknik

Lokal Pedagogisk Planering –

Teknikprojekt med inspiration av Vikingatida teknik

 

Ansvarig lärare: Malin Björn

 

När, under vilka veckor?
v. 36 – 43 hösten 2017

 

Vad?

Vi arbetar med fysik och teknik och lär om vikingatida teknik, antika tekniker och om olika material och deras massa (vikt), volym, densitet och flytkraft i vatten. Vi tränar på att följa instruktioner, laborera noggrant, dra slutsatser av resultaten och skriva labrapport. Vi tränar även på samarbeta i par och grupper, diskutera lösningar och på att rita skisser och planera egna laborationer. Vi konstruerar olika båtar eller byggnader och jämför dem med nutida eller vikingatida teknik.

Frågeställning och följdfrågor

  • Vilken teknik hade man förr i tiden?
  • Vad var unikt med vikingarnas teknik?
  • Vilka saker påverkar hur bra ett föremål flyter?
  • Hur mäter man ett föremåls massa (vikt) och volym?
  • Hur kan man förutspå om en sak flyter eller sjunker i vatten?
  • Vad menas med Arkimedes princip?
  • Vad är densitet?
  • Hur konstruerar man en bra båt?
  • Vad kan finnas med i en detaljerad skiss?
  • Hur kan en stabil byggnad konstrueras?

 

Övergripande mål från LGR 11

Förankring i kursplanens syfte

 

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

 

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

 

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Centralt innehåll från kursplanen

Fysiken och världsbilden

Fysikens metoder och arbetssätt

Tekniska lösningar

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Teknik, människa, samhälle och miljö

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

inklipp från schoolsoft

Hur ska vi arbeta?

Vi varierar praktiska laborationer och utmaningar med byggande med genomgångar och diskussionsövningar. Vi skriver enskilt och i par, samskriver goda exempel gemensamt i helklass och övar på att göra detaljerade skisser. Se veckoplanering.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Inlämning av skiss samt presentation av byggprojekt med skriftlig och muntlig analys (likheter/skillnader samt för- och nackdelar gentemot vikingatida/nutida konstruktioner).

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 

Vecka Innehåll Att göra
36 Vi ser PPT om antik teknik, diskuterar vilka uppfinningar idag som bygger på de teknikerna. Vi brainstormar vad vi tror och vet om vikingatida teknik. Vi undersöker olika föremål och material och hur de flyter.
37 Vi fortsätter laborationen om olika föremåls flytförmåga, tittar på olika sätt att mäta volym och diskuterar även möjliga slutsatser och felkällor. Ta med 5 saker att undersöka hemifrån.
38 Vi laborerar med foliebåtar och tittar på hur vi kan ändra vattens flytkraft. Vi läser om vatten.
39 Vi går lite extra in på Vikingatida teknik, och avslutar labrapporten om “Vad flyter – vad sjunker”. Vi ritar och pratar om Arkimedes och densitetsbegreppet. Vi planerar en densitetslab. Skriv klart minst 1 argument på varje slutsatsdel i labrapporten.
40 NO:n går bort pga vandring och museibesök.
41 Vi tittar på olika möjliga teknikprojekt – båtar, byggnader (hus), broar. Planerar teknikbygget. Lämna in rapport.

Ta med byggmateriel hemifrån.

42 Teknikbygge samt rapport. Två stjärnor och en önskan om skisser. Finputsa skissen.
43 Teknikbygge samt analys. Påbörja presentation. Bygga klart.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

För att knyta an till SO:n och Svenskan kopplar vi detta teknikprojekt till att jämföra med vikingatida tekniker. Det passar bra eftersom det lyfter intresse och förståelse att arbeta ämnesöverskridande i tema och dessutom underlättar det ett av kursplanens mål som är att jämföra likheter och skillnader och dra slutsatser.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ser till att synliggöra hur vi tänker i våra diskussioner kring laborationer och deras resultat. Vi genomför och planerar egna dellaborationer med olika utmaningar som kräver kreativitet och klur. Vi besöker museet Vikingaliv för att se exempel på ”Vikingatida teknik” så verkligt som det går. Vi lyssnar på en dramatiserad sägen om Arkimedes och ritar vår egen tolkning i en Color-Symbol-Image-övning.Vi är kreativa och arbetar skapande och praktiskt när vi konstruerar byggnader/farkoster.

Utvärdering

Sker under projektets gång samt efteråt, tillsammans med eleverna.