Taluppfattning

Ansvarig: Madelene Larsson
När, under vilka veckor? 49 -7

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är positiva respektive negativa tal?
Hur använder vi algoritmer i de fyra räknesätten?
Hur används de fyra räknesätten med de negativa talen som ni mött tidigare?
Hur kan svaret vid multiplikation bli mindre?
Hur kan svaret vid en division bli större?
Vad är kvadratrötter och när och hur använder vi det?
Vad är potenser? När används de? Hur räknar vi med de?
Vad innebär tiopotens- och grundpotensform?
Underlättar prefixen?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen:

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal och tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Begreppsförmågan:

E C A

Kan grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.Har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.

Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.


Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metodförmågan:

E C A

Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med tillfredställande resultat. Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med gott resultat. Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter och förändring med mycket gott resultat.

Kommunikationsförmågan:

E C A

Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Genomgångar och ganska mycket räknande, både individuellt och i grupp.
  Följ tidsplanen som står för varje vecka. Om du inte är klar så blir det läxa till veckan därpå.
 • Vi kommer även att jobba med interaktiva sidor samt material från annan litteratur.
 • Begreppsdiskussioner
 • Avslutande prov

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande i diskussioner och väl utnyttjande av lektionstid kommer du kunna visa upp för mig vilken nivå du kommit till i de olika förmågorna. Du kommer även få möjlighet att under det skriftliga provet visa vad du kan.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v 49

On (MR)+  To (MG) Introduktion, genomgång av LPP, Vad är negativa respektive positiva tal?
Egen träning: s 9-10.
Extra träning: Övningsblad 1.1 B positiva decimaltalÖvningsblad 1.1A Tallinjer med positiva talÖvningsblad 1.C negativa tal,

Fre (MG) + (MR)
Hur adderar och subtraherar vi med negativa tal tal? Vad kan man använda för smarta tankestrategier? Vi lägger till och tar bort skulder. Egen träning på sid. 12-14
Film om negativa tal: https://www.youtube.com/watch?v=HrOjdiXTGyA

v 50

Ti (MG) + (MR)
Forts från i fredags.
Extra: Övningsblad 1.2D Tidszoner

On/To
(MR) Utgår pga Lucia
(MG)Hur multiplicerar och dividerar man med negativa tal? Finns det liknande strategier som vid de andra räknesätten att använda sig av? Egen träning: s 15-18.
Film om mult. och div av negativa tal: https://www.youtube.com/watch?v=plex8kw-ZKY

Fre
(MG)Fortsättning från igår + Domino med multiplikation och division av negativa tal.
(MR) Hur multiplicerar och dividerar man med negativa tal? Finns det liknande strategier som vid de andra räknesätten att använda sig av? Egen träning: s 15-18.
Film om mult. och div av negativa tal: https://www.youtube.com/watch?v=plex8kw-ZKY

v 51

Ti
(MG) Egen träning på de fyra räknesätten alt multiplikationstabellerna. Övningsblad 1.2B + 1.3B de fyra räknesätten Tills idag ska du även vara klar med förra veckans arbete!  
(MR)Fortsättning från i fredags + Domino med multiplikation och division av negativa tal.

On
(MR)Egen träning på de fyra räknesätten alt multiplikationstabellerna. Övningsblad 1.2B + 1.3B de fyra räknesätten Tills idag ska du även vara klar med förra veckans arbete! 

v 2

Ti  (MG) + (MR)
Uppfräschning av de fyra räknesätten med negativa tal samt multi/divi med tal mellan 0 och 1.
Egen träning: Övningsblad 1.2 C + och – med negativa talÖvningsblad 1.3 D * och / med negativa tal, Övningsblad 1.3 C + paruppgift talsystemets utveckling.

On/To (MR) + (MG)
Potenser. Hur och varför används potensform? Missuppfattning. Egen träning: s 20-22.
Extra: Övningsblad 1.4
Film om potenser: https://www.youtube.com/watch?v=2fPWE0dRq8k

Fr (MR) + (MG)
Fortsättning från i on/to. Potenser.

v 3

Ti (MG) + (MR)
Multiplikation och division med potenser. Repetition av prioriteringsregler + tillägg vart potenser kommer in. Vi tränar i par på att lösa några olika numeriska uttryck och tänka på prioriteringsreglerna.
Film om mult. och div med potenser (se längst ner på sidan): https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/potenser-och-kvadratrotter/rakna-med-potenser

On (MR) + To (MG)
Vi fortsätter träna på multiplikation och division med potenser genom att i par diskutera fram lösningar på några uppgifter. Därefter egen träning s 24-25 + Extra: Övningsblad 1.5

Fr (MR) + (MG)
Kvadratrötter! Vad är det? Vi kopplar tillbaka till geometrin för att se användningen av dem. Genomgång  och paruppgifter och därefter egen träning s 26-27 + Extra: Övningsblad 1.6.

v 4

Ti (MG) + (MR)
Fortsättning från i fredags. Vi tränar vidare på kvadratrötter genom arbetsblad, boken och kunskapsmatrisen.

On (MR) + To (MG)
Genomgång av tiopotens- och grundpotensform, ett sätt att kunna skriva samtliga tal med hjälp av tiopotenser. Vi gör även några paruppgifter för att sedan träna själva s 30-31 + Extra: Övningsblad 1.7BExtra Tiopotenser

Film om grundpotensform:

Fr (MR) + (MG)
Forts från i fredags. Fortsatt träning på tiopotens- och grundpotensform.

v 5

Ti (MG) + (MR)
Genomgång av prefix för olika tiopotenser. Hur underlättar prefixen och i vilka sammanhang stöter vi på dem? Vi tränar även vidare genom en paruppgift + memory.

On (MR) + To (MG)
Vi kopplar tillbaka till vad vi lärt oss tidigare kring avrundning – vad kommer ni ihåg? Vi pratar sedan om skillnaden mellan exakt värde/närmevärde samt gällande siffror. Egen träning: s 34-35.

Fr (MR) + (MG)
Vi tar hjälp av klassen samt en rutin för att gå igenom begreppen och metoderna vi lärt oss under det här området. En grupp tar sedan ansvar för att sammanställa ett begrepp/metod.

v 6

Ti (MR) + To (MG)
Gör klart uppgiften från i fredags samt egen repetition inför provet (se nedan)

Fr (MR) + (MG)
Egen repetition inför provet t ex basläger, hög höjd, begrepps- och kapiteltest, kunskapsmatrisen.
Facit-begreppstest-och-kapiteltest
Facit övningsblad

Prioriteringsreglerna eleverna

v 7

To Matteprov MG + Fr Matteprov MR

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Pedagogisk dokumentation