Tal och taluppfattning – Venus Röd

Ansvarig/Ansvariga lärare: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? v 35-43

Vad?

Vi kommer repetera och befästa grundläggande kunskaper om tal och räknemetoder. Mycket av det som vi ska arbeta med har ni mött tidigare, men erfarenheten visar att det behövs ordentlig repetition av grundläggande moment för att klara kommande delar i matematiken och att ha bra användbara verktyg för de 4.a räknesätten.

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad är positionssystemet? Kan du använda och förstå det när du multiplicerar/dividerar med 10, 100, 1000?
 • Är du säker på de 4:a räknesätten? Vilka användbara och effektiva metoder finns? Kan du och använder du med säkerhet bra skriftliga räknemetoder?
 • Vilka är sambanden mellan räknesätten?
 • Hur gör man när man multiplicerar och dividerar med tal mellan 0 och 1? Är du helt säker på det och kan förklara varför tex att en multiplikation kan ge en mindre produkt eller att kvoten av en division kan bli större än det tal man utgick från? Vilka smarta strategier kan man använda?
 • Vilka innebär prioriteringsreglerna?
 • Vad innebär begreppen udda tal, jämna tal, sammansatta tal, primtal och delbarhet?
 • Vilka är våra avrundningsregler och hur överslagsräknar vi?
 • Kan du lösa problem som är kopplade till tal och taluppfattning?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte – förmågor

 • Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning

• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska
situationer.
• Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som
använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
• Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital
teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Du kommer bli få en bedömning i följande förmågor: Problemlösning, Metod och Kommunikation.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att varva genomgångar, diskussioner och ”starters”. Vi kommer  att arbeta med uppgifter på olika nivåer utifrån elevens individuella förmåga.
Vi kommer att se hur innehållet är kopplat till historia och samhället: Hur används denna matematik i samhället? Hur såg räknemetoderna ut förr?

OBS!
Läxa kommer vara en inlämningsläxa varje fredag (om inte annat meddelas). Vi kommer hålla ett högt tempo så det är viktigt att du tar ansvar och följer tidsplanen samt hur mycket och vad du räknar på varje kapitel. Det är bra att repetera multiplikationstabellerna på egen hand under tiden också.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Samtal och diskussioner där eleverna får berätta hur de tänkt och resonerar. Inlämningsläxor på fredagar. Skriftligt prov v.43 efter avslutat kapitel.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vecka 35

Måndag: Info om LPP, läxor och terminsplanering. Hur ser mina förväntningar ut på dig? Vad förväntar du dig av mig?
Utdelning av läxa och en gemensam aktivitet på slutet.

Torsdag: Genomgång av kapitel 2.1. Positionssystemet och siffrors värde. Eget jobb i boken på sid 39-40

Fredag: Egen färdighetsträning i boken eller på nedanstående filer.
Talsystem, Magisk-triangel-och-kvadrat, Arbetsblad 2.1B

Vecka 36

Måndag: Kapitel 2.2; Vi börjar med en gruppuppgift för att ni själva skall försöka hitta mönster och strategier för mult och div. med 10; 100; 0,1; 0,01
Det blir sedan lite tid för egen räkning på s.42-43
Utdelning av läxböcker och nya läxan.

Torsdag: Vi lyfter upp era tankar från föregående lektion, jobbar med en gemensam gruppuppgift och tränar lite individuellt.

Fredag: Vi börjar med en gemensam aktivitet för att befästa veckans jobb. Därefter får ni en stund att räkna själva på s.42-43.

Vecka 37

Måndag: Addition och Subtraktion kap. 2.3 Kommer du ihåg begreppen, algoritmer och huvudräkningsstrategierna?
Egen räkning: Sidan 44-46
Läxböckerna ges tillbaka och nya läxan gås igenom.

EXTRA MATERIAL: Arbetsblad – 4 raknesatten

Torsdag: Multiplikation och Division, kap. 2.4. Genomgång av algoritmer och huvudräkningsstrategier.
Egen träning: Sidan 48-49

Fredag: Egen tid att finslipa algoritmer i de fyra räknesätten.

Vecka 38

Måndag: Vi börjar jobba med en mattediagnos.

Torsdag: Fortsatt jobb med diagnosen och sedan problemlösning när/om du blir klar.

Fredag: Eget jobb i boken med uppgifter från kapitel 2.1-2.4

Vecka 39

Måndag: Lemshagaspelen

Torsdag: Genomgång av kapitel 2.5. Vi tittar på smarta strategier för multiplikation och division med tal mellan 0 och 1. Vi försöker hitta användbara mönster. Vi kopplar tillbaka till kap 2.2.

Fredag: Vi börjar med att spela en variant av luffarschack och därefter är det egen färdighetsträning på sidorna 51-52  eller på nedanstående arbetsblad som gäller.

Arbetsblad 2.5

Vecka 40

Måndag: Genomgång av kapitel 2.6. Vad skulle hända om man alltid räknade åt det hållet man läser? Finns det bestämmelser över vilken ordning vi skall räkna? I boken är det s.54-56

Arbetsblad 2.6

Läxan till fredag går vi igenom på slutet.

Film om prioriteringsreglerna.

Torsdag: Vi tränar begreppen udda tal, jämna tal, siffersumma, sammansatta tal, delbarhet och primtal.
Vi spelar sedan begreppsspelet och sedan blir det lite räkning i boken s.58-59

Film om primtal.

Fredag: Primtalsfaktorisering, vad är det? Vi tittar på faktorträd och övar både tillsammans och enskilt.

Arbetsblad 2.7

Vecka 41

Måndag: Egen tid för träning på allt det vi gått igenom. Sidorna 39-59.

Läxa: Sidan 69 i boken, Kapiteltest. Uppgift 1-11

Torsdag: Kap 2.8 och 2.9. Vi kollar på begreppen avrundning och överslagsräkning. Vad är det och varför är det bra att kunna.

Fredag: Idag skall ni få göra ett begreppstest. Vi börjar nu repetera och förbereda oss inför provet som kommer v.43.

Vecka 42

Måndag: Egen färdighetsträning. Jobba med tal i boken (s.39-59), Baslägret (s.70-72), Hög höjd (s.73-75) eller arbetsbladen som finns i LPP:n

Facit till arbetsblad

Torsdag: Orienteringsdag – Hellasgården

Fredag: Vi börjar med en gemensam aktivitet – ”Sök Talet”. Sedan är det repetition inför provet som gäller.

100 ruta

Vecka 43

Måndag: Egen färdighetstärning inför provet. Jobba med tal i boken (s.39-59), Baslägret (s.70-72), Hög höjd (s.73-75) eller arbetsbladen som finns i LPP:n

Torsdag: Prov på kapitel 2.

Fredag: Problemlösning!!

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbet- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.