Nationella minoriteter (SV/SO)

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Åsa Grath

 

När, under vilka veckor? . 

v.35-43

  

Varför? 

De nationella minoriteterna har bott i Sverige under lång tid. De har en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och de är en viktig del av vår historia och vårt kulturarv som alla elever ska ha kunskap om. Det handlar om att visa det Sverige som alltid funnits, ett område med stor mångfald av språk och kulturer.

Under arbetets gång ska du få lära dig:
 • De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
 • Om vår ur-befolkning, samerna.
 • Om de nationella minoriteternas rättigheter.
 • Hur de nationella minoriteternas språk avspeglas i svenskan.
 • Hur det är att vara barn och tillhöra en minoritetsgrupp i Sverige.
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll från kursplanen
 • Språkbruk i Sverige och Norden.
 • Vilka de nationella minoritetsspråken är. Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige.
 • De nationella minoriteternas rättigheter.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. 

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor. Sammanställningarna innehåller beskrivningar, egna formuleringar och användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Hur ska vi arbeta?
 • Läsa faktatexter/artiklar om våra nationella minoriteter.
 • Samtala i mindre grupp och i helklass.
 • Se filmer som berör ämnet.
 • Läsa/lyssna till skönlitteratur/andra böcker som handlar om att vara barn och tillhöra en minoritetsgrupp.
 • Genomföra ett grupparbete som sedan redovisas i helklass
Du kommer bedömas utifrån följande punkter:
 • Hur aktivt du deltar under genomgångar och samlingar
 • Hur du deltar och agerar vid gruppövningar
 • Hur du deltar, genomför och presenterar ett grupparbete som berör frågor kring de nationella minoriteterna.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.