Svenska minoritetsspråk, varianter inom svenskan och nordiska språk

När? v.17-20

Vad? Svenska minoritetsspråk, varianter inom svenskan och nordiska språk

 

Frågeställning och följdfrågor

Vilka är våra svenska minoritetsspråk och varför har vi sådana?

Vad är en dialekt?

Vad är rikssvenska? Kan man tala rikssvenska?

Vad är en sociolekt?

Vad finns det för olika typer av gruppspråk?

Hur kommer det sig att svenska, danska och norska är så lika varandra?

Vilka likheter och skillnader finns det mellan svenska, danska och norska gällande vokabulär, uttal och stavning?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Förankring i kursplanens syfte

•Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.

•Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

•Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Centralt innehåll från kursplanen

•Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Kunskapskrav, aktuell del av matrisen

Det är samma krav för E, C och A: ”Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Eleverna kommer att delas upp i mindre grupper, få en aspekt av ovanstående område och söka information om detta på nätet. Det blir dessutom ett par lärarledda genomgångar (en som inledande del och en för att runda av arbetsområdet). Vi kommer också att titta på valda avsnitt av Värsta språket och Svenska dialektmysterier.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Den fakta gruppen har hittat redovisat muntligt genom en presentation eller en film. Slutuppgiften blir ett prov där eleverna ska redogöra för de kunskaper de tillägnat sig angående ovanstående.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 17 Introduktion i svensk språkhistoria (Värsta språket + föreläsning). Planering av arbetsområdet tillsammans med eleverna.

v. 18 Eleverna forskar på egen hand. Vi tittar på ett par avsnitt av ”Svenska dialektmysterier” (läxor).

v. 19 Muntliga redovisningar och utdelning av informationsblad som grupperna sammanställer.

v. 21 Prov.

 

Material och texter

Utdrag ur läroböcker

Valda avsnitt av Värsta språket och Svenska dialektmysterier.