Svenska – åk 9 – Möss och människor

Ansvarig lärare: Maria Niläng
När, under vilka veckor?
vecka 12, 14-
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Har alla människor lika värde?
Hur långt sträcker sig vänskap?
Vilka drömmar och förhoppningar har olika människor?
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
* kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
* kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
* har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
Förankring i kursplanens syfte:
* Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.
* Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
* I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.
Centralt innehåll från kursplanen:
* Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
* Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvud- dragen i vad som sagts.
* Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
* Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
* Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
Eleven kan läsa… Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flytgenom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flytgenom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Dessutom kan eleven… Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven drar… Eleven drar då till viss delunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan samtala om… Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt välunderbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Genom att kombinera… Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ettändamålsenligt och effektivtsätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att läsa boken och sedan göra uppgifter kopplat till varje kapitel.
Efter att boken är utläst kommer eleverna gruppvis få dramatisera valfritt avsnitt i boken.
Därefter kommer vi att se filmen och jämföra med boken.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Delta i diskussion kring boken och utifrån tidigare diskussioner och förd loggbok delta i och leda diskussion.
Delta i en dramatisering.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?:
vecka 12: Maria introducerar boken genom att visa på olika teman och genom att sätta in boken i det historiska sammanhanget. Läsa kapitel 1 – välja en titel till kapitel 1 och ge en motivering. Besvara loggfrågor som kommer att vara desamma efter varje kapitel.
vecka 14: Läsa kapitel 2 + gruppvis välja en titel. Besvara loggfrågor.
vecka 15: Inför kapitel 3 gissa vad som kommer att hända (kring tre problem som antyds). Läsa kapitel 3 + besvara loggfrågor.
vecka 16: Se om du gissade rätt i vad som skulle hända. Läsa kapitel 4 + besvara/fylla på loggfrågorna.
vecka 17: Läsa klart boken. Ha en gruppdiskussion utifrån givna frågeställningar där varje elev ska leda och driva en fråga. Påbörja dramatisering av valt stycke i boken.
Ladda ner dokumentet "Dramatisering av Möss och människor.pdf"
vecka 18: Visa sina dramatiseringar.
Loggbok:
Skapa ett dokument som du döper till ”Möss och människor”. Efter varje kapitel besvarar du frågorna (de du kan) och fyller på och utvecklar svaren efter hand:
1. Hur är huvudpersonerna Lennie och George? Vilka egenskaper har de? Beskriv dem.
2. Vilket ansvar har egentligen George för Lennie? (Vad bör människor nära varandra hjälpas åt med? Finns det någon gräns vad man kan ställa upp med?)
3. Flera av personerna i berättelsen känner sig underlägsna, nedvärderade, hunsade eller misslyckade. Ge exempel.
4. Vilken framtidsdröm har George och Lennie? Vad betyder den för Lennie? För George?
5. Vilken relation har George och Lennie? Vad får de ut av varandra?
vecka 14: Läsa kapitel 2. Gruppvis bestämma titel på kapitel 2.
Varför?
Sammanhang och aktualitet. 
”Möss och människor” är en klassiker som behandlar många intressanta, och än idag, aktuella teman.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle?