Vi söker PRAO-plats

Ansvarig/Ansvariga lärare: Caroline Bergengren
När, under vilka veckor? V 42-43

Frågeställning (och följdfrågor):

Vi formulerar en ansökan till en prao-plats, men först tänker vi igenom och försöker svara på följande:
Var vill jag prao? Är det möjligt att ta sig dit kommunalt, med buss eller tunnelbana?
Varför vill jag vara just där?
Vill du försöka få sommarjobb, helgjobb där framöver?
Vad är det jag vill lära mig? Vad är det jag tycker verkar spännande och intressant?
Varför ska just du få prao-platsen, vad kan du hjälpa till med tror du?
Vilka är dina styrkor?
Vem ska jag skriva till? Företag eller person? Vad har de för postadress?
Skriva: Se inledningen på youtube, vi har sett det förut, om hur man skriver datum adress mm.
Därefter behöver man tänka igenom strukturen, i vilken ordning jag ska skriva vad?
1. Rubrik, överskrift: Önskar prao-plats hos er vecka 6?
2. Inledning: inled kort med vad du heter, ålder och vilken skolan du går i. Berätta därefter att du önskar praoa hos dem vecka 6, ange också datum för att vara tydlig.
3. Berätta om varför du vill prao där och om vad du önskar lära dig mer om.
4. Berätta om dig själv, om dina styrkor och om vad / hur du tänker att du kanske kan hjälpa till.
5. Runda av med att du hoppas på respons, återkoppling, eller att höra från dem.
6. Avslut: hälsningsfras ”Med vänlig hälsning” eller ”Bästa hälsningar” också ditt fullständiga för- och efternamn.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

Förankring i kursplanens syfte:

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • …. bearbeta egna texter till innehåll och form.
  • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator
  • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

För betyg E: Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Efter kunskapskraven som redogörs ovan.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vi repeterar formen för brevet med adress, datum, rubriker, styckeindelning
till en formell, okänd mottagare.
Vid behov ser vi på filmen som visar hur formen för en ansökan ser ut.
Vi repeterar innehållet i ansökan och tänker på i vilken ordning vi skriver vad.
Vi formulerar vår ansökan och tänker på skrivregler.
Vi söker upp postadressen till företaget och tar reda på eventuell person att skriva till.
Vi skriver adress och eventuellt namn i både brevet och på kuvertets högra nederkant.
Vi frankerar kuvertet, dvs sätter dit ett frimärke i höger överkant.
Eventuellt mailar vi också ansökan.
Vid behov ringer vi och besöker eventuellt platsen för att förstärka att få den prao-plats vi önskar.