Bokläsning: Ondskan

Jan Guillou – Ondskan
 
Ansvarig: Caroline Bergengren
När: v 37-42
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Vad kan jag lära mig av att läsa, diskutera och analysera en skönlitterär bok?
Hur kan jag koppla en skönlitterär bok till verkligheten?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
  • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Centralt innehåll från kursplanen:
  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Momentmatris Ondskan
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Vi läser ett antal sidor varje vecka (ca 75 sidor ) och utifrån frågeställningar diskuterar vi muntligt boken i par, i grupp och i helklass.
Vi gör skriftliga förberedda och oförberedda uppgifter, enskilt och i grupp.
Vi läser högt för läraren och berättar om boken.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Genom aktivt deltagande i de muntliga diskussionerna.
Genom skriftliga läsloggar och uppgifter kopplat till boken.
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
Vecka 37: Vi börjar läsa boken, jag läser högt.
vecka 38: Inleda med en diskussion kring ondska, onda människor och våld.
Vi fortsätter läsa parallellt med att vi skriver artiklar.
Vecka 39: Läsa t.o.m. s. 81. Besvarar frågor skriftligt i skolan.
Diskutera samt göra en illustration.
vecka 40: Vi läser sid 81-146.
Ondskan – gruppuppgift
vecka 41 : Vi läser sid 146-219.
vecka 42: Vi läser ut boken dvs sid 219-283
Göra en enskild slutuppgift.
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Boken tar upp aktuella och tidlösa ämnen såsom skola, makt, våld och kamratskap.