Svenska – åk 6 – Grammatik

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? v 46-50

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad är grammatik?
 • Vilka är de vanligaste grammatiska felen i det svenska språket?
 • Vad innebär dubbelteckning och särskrivningar?
 • Vilka skiljetecken kan vi använda oss av när vi skriver?
 • När använder vi de/dem/dom?
 • Hur använder vi styckeindelning i våra texter?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften… På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor.

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Språkets struktur med meningsbyggnad… stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer…
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Genom hela arbetets gång samt avslutande text:

I texterna använder eleven… I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Vid redovisning kring särskrivning:

Dessutom kan eleven förbereda… Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsakfungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklademuntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning ochrelativt god anpassning till syfte och mottagare. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklademuntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta genom enskilda uppgifter, gruppuppgifter, lärarledda lektioner samt genom praktiska övningar där det kan vara övningar på datorn och i häften. 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer att redovisa och bli bedömda både genom lektionerna, de uppgifter vi gör, genom en redovisning kring särskrivningar och genom att skriva en text i slutet av området där vi visar våra kunskaper kring grammatik (som dubbelteckning, särskrivningar/sammansättningar, styckeindelning, skiljetecken).

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v 46- dubbelteckning

v 47- särskrivningar/sammansättningar
v 48- skiljetecken+ redovisning av särskrivning
(v 49- NP förberedlese+ muntligt NP)
v 50- övningar kring de olika grammatiska delarna + skriva avslutande text

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Grammatik är alltid aktuellt, inte minst i dagens samhälle där mycket av kommunikationen sker genom skrift. Vi behöver också reflektera kring kommunikation i tal, om det är skillnad på hur man talar i olika sammanhang.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Genom att starta vårt arbete kring grammatik med VT visible thinking synliggörs elevernas tänkande kring området. Lärandet fördjupas genom att deras tankar och funderingar kring området lyfts och diskuteras.


Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation: