Svenska – åk 5 – Muntlig presentation

Ansvarig lärare: Maria Niläng
När, under vilka veckor?: vecka 8, 10-11
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Hur kan jag göra en muntlig presentation så intressant att lyssnarna fångas?
Hur förbereder jag mig inför en muntlig presentation?
Hur kan jag ge och få respons av mina klasskamrater?
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga, och
kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
Förankring i kursplanens syfte:
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att ut- veckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.
Utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, och
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Centralt innehåll från kursplanen:
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
Dessutom kan eleven förbereda… Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsakfungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklademuntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning ochrelativt god anpassning till syfte och mottagare. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklademuntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Enskilt välja ett ämne som man vill presentera t.ex. läst bok, film som man sett, idrott som eleven utövar.
Samla material, förbereda en presentation med keynote, bilder, plansch eller liknande. Presentationen ska vara 2-5 minuter lång och du ska ha minst ett AV-hjälpmedel.
Ge kamratrespons på varandras presentationer.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Muntlig redovisning i grupp eller helklass.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?:
vecka 8: Bestämma sig för vad man vill presentera. Påbörja insamlandet av fakta kring det man valt att redovisa.
vecka 10: Skriva klart sin redovisning. Redovisningar torsdag och fredag + lyssna och ge respons (två stjärnor och en önskan).
vecka 11: Genomföra de sista redovisningarna.
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Att våga och kunna prata inför andra är en kunskap som är användbar för eleverna i framtiden, oavsett yrkesval.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande
Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet
Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:
Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation: