Svenska – åk 5 – Fröken Europa

Ansvarig lärare: Maria Niläng
När, under vilka veckor?
veckorna 45-50 + 2-5
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Vad kan jag lära mig utav att läsa en skönlitterär bok?
Hur kan jag jobba med en bok?
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
– kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
Förankring i kursplanens syfte:
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att ut- veckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
* formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Centralt innehåll från kursplanen:
Läsa och skriva
Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
Tala, lyssna och samtala
Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
Berättande texter och sakprosatexter
Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
Färdighet Steg E Steg C Steg A
Eleven kan läsa… Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flytgenom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerandesätt. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flytgenom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ettändamålsenligt och effektivt sätt.
Genom att göra… Genom att göra enkla, kronologiskasammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggandeläsförståelse. Genom att göra utveckladesammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven… Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan skriva… Eleven kan skriva olika slags texter medbegripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis godspråklig variation. Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
I texterna använder eleven… I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
De berättande texterna… De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Eleven kan samtala om… Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtaletrelativt väl.  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl. 
 
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Läsa och jobba med boken ”Fröken Europa”. Vi kommer ha högläsning, gemensam läsning och enskild läsning. Till det kommer vi att göra olika uppgifter. Arbetsområdet avslutas med en recension av boken.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Besvara frågor och jobba med uppgifter där Maria samlar in boken ett par gånger. Slutuppgiften blir en enskild recension som lämnas in till Maria.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?:
vecka 45: Högläsning av kapitel 1, 2, 3 & 4. Jobba med frågor/uppgifter till ett kapitel i taget.Parläsning av kapitel 5 & 6.
vecka 46: Diskutera kapitel 5 & 6. Högläsning av kapitel 7 – jobba med uppgifter. Enskild läsning av kapitel 8 och jobba med uppgifter till kapitlet.
vecka 47: Enskild läsning av kap 9 & 10 – uppgifter. Högläsning kap 11 + uppgifter. Stafettläsning av kap 12 + tyst läsning av kap 13 + uppgifter.
vecka 48: Läsa kap 14 + uppgifter. Högläsning kap 15 + uppgifter. Tyst läsning av kap 16 & 17 – göra enskilda uppgifter till dessa som vi sedan diskuterar i helklass. Högläsning kap 18 + uppgifter.
vecka 49: Högläsning kap 19 + uppgifter. Läsa kap 20 + göra uppgifter + skriva ett brev. Läsa kap 21.
Ladda ner dokumentet "Brevmall.pdf"
vecka 50: Läsa kap 22 + uppgifter. Läsa kap 23 + uppgifter. Parläsa kap 24 + uppgifter.
vecka 1: Högläsning kap. 25 + kort diskussion.
vecka 2: Högläsning kap 26 + uppgifter. Enskild läsning av kap 27 & 28 + uppgifter. Högläsning kap 29 & 30 + uppgifter.
vecka 3: Jobba klart med kapitel 30. Högläsning kap 31-33 + uppgifter. Göra en större skrivuppgift:
”Tänk dig nu att det är din tur att åka. Vart åker du? Vad heter pojken och hur ser han ut? Vad upplever du på din resa? Skriv och berätta.”

vecka 4: Ge Kamratrespons på skrivuppgiften. Renskriva berättelse/skrivuppgiften på dator.

Ladda ner dokumentet "Kamratrespons.pdf"

vecka 5: Läsa kap 34-35 + besvara frågor. Högläsning av kap 36 – skriva stödord under läsning och återberätta. Enskilt läsa kap 37-39 + besvara frågor.

vecka 6: Läsa sista kapitlet (kap 40) + besvara frågor. Skriva en recension.

Ladda ner dokumentet "Att skriva en recension (Mars).pdf"

Varför?
Sammanhang och aktualitet. 
Detta är en skönlitterär bok där man samtidigt får med sig mycket av Europas historia och geografi. Det är en intressant blandning av fiktion och verklighet, och som i dessa tider känns extra aktuell. Vi får dessutom fortsätta jobba med våra lässtrategier.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
– Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande
– Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:
Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation: