Svenska åk 2 – Veckans Elev

Ansvarig/Ansvariga: Cecilia Högsveden East och Maria Andersson
När, under vilka veckor? v 35-50

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor)

Vem är jag? Vilka är vi tillsammans?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

Förmågan att kommunicera i tal och skrift

Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå, kravnivåer endast åk 8-9)

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring
Hur presentationen ska se ut, i vilken ordning redovisningarna sker.

Hur ska vi arbeta?

Varje fredag håller en elev i en samling/presentation om sig själv, sin familj, intressen osv.
Eleven ska förbereda sig hemma, skriver ner en text som sedan används som underlag.
Eleven får gärna ta med sig material att använda, såsom bilder, musik mm.
Efter presentationen får övriga elever ställa frågor.
Samlingen avslutas med att vi tillsamman gör en sammanfattning av vad eleven har berättat i en tankekarta. Här skriver vi också ”uppåtpuffar” till eleven.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen sker i redovisningsögonblicket.

Tidsplan, när ska vi göra vad?


Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Vi kan bjuda in familj och andra klasser, faddrar.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi vill lyfta fram var och en i gruppen för att stärka dem och samtidigt visa på en stark grupptillhörighet.

Övergripande mål från läroplanen 2.2

Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett nyanserat sätt.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra arbeten och lärprocesser sätts i ett verkligt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.
Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt utveckla sin egen unika personlighet.
Gruppen är en kraftfull resurs för lärande.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna
Vi utvärderar och ger respons efter varje samling. Vi utvärderar både den som håller i samlingen och dem som lyssnar. Vi tränar på att vara ”goda lyssnare”.
Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer
Pedagogisk dokumentation
se bilaga ”Veckans elev”