Svenska åk 1 – Läs och skriv

Svenska – åk1 – Läsning och skrivning

Ansvarig/Ansvariga: Anette Finne´och Ingela Eriksson
När, under vilka veckor? Ht-15

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor)
Vad är läsning? Hur gör man när man läser?
Hur blir man en god läsare?
Hur ser bokstäverna ut och hur låter de?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.
Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och förmågan.

Centralt innehåll

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
Alfabetet och alfabetisk ordning.
Sambandet mellan ljud och bokstav.

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring hur vi ska arbeta.

Hur ska vi arbeta?

Vi reser till Bokstavslandet och träffar alla bokstäverna.
Vi tittar på fem myror är fler än fyra elefanter.
Vi lästränar i läseboken och har läsläxa och skrivläxa varje vecka.
Vi arbetar med bokstavsljuden och gör olika övningar.
Vi använder oss av ordbilder och lär oss nya varje vecka. Vi använder ordbilderna när vi skriver meningar i Här är boken och vår händelsebok.
Varje vecka får en elev ta med sig bostavspåsen hem och fylla den med max fem saker som innehåller veckans bokstav. På måndagen visar eleven sakerna när vi startar veckans bokstavsarbete.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Processen följs upp genom läsförhör varje vecka och bedömning av elevernas läsutveckling dokumenteras. Elevernas utveckling bedöms kontinuerligt och de som ev behöver extra stöd får det under resans gång. Det kan gälla både att forma bokstäver och att knäcka läskoden.

Tidsplan, när ska vi göra vad?

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Familjerna blir delaktiga i läsningen varje vecka och även i bokstavspåsens insamlande.
I veckobreven kan alla intresserade följa arbetet med läs- och skrivarbetet.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Övergripande mål från läroplanen 2.2

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.
s 9

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi vill variera olika uttryckssätt och sätt att lära med målet att alla blir goda läsare och att de utvecklar skriftspråket. Den gemensamma läseboken i tre nivåer ger möjlighet att individualisera, men ger också en gemensam läsupplevelse och grund för samtal i gruppen.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna
Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer
Pedagogisk dokumentation