Språklära

Ansvarig lärare

Catrin Colliander

Tidsperiod

Vt-18

 

 

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.


Centralt innehåll

  • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Kunskapskrav

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

 

Hur ska vi arbeta?

Nationella minoritetsspråk: Vi ser filmklipp från ur:s serie ”Andrea hälsar på”och för anteckningar. Vi möter även minoritetsgrupperna i skönlitterära verk som Som om jag inte fanns, Vi kommer snart hem, Sms från Soppero, Katitzi och Systern från andra sidan havet.

Vi lyssnar på nordiska språk och svenska dialekter.  Vi arbetar även i Gleerups digitala läromedel samt med arbetsblad från materialet Klara svenskan.

Genomgångar och övningar som behandlar subjekt och predikat, objekt, adverbial, huvudsats och bisats samt att binda samman satser.

 

Bedömning sker när eleven

– deltar i diskussioner

– svarar på frågor muntligt

– svarar på frågor skriftligt i skrivhäfte, på post it, eller digitalt i Gleerups