Språkhistoria

Ansvarig: Maria Niläng
När, under vilka veckor? v. 11-14 +16-19
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Hur ser det svenska språket ut i dag?
Varför ser det ut som det gör i dag?
Hur har det utvecklats?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.
Centralt innehåll från kursplanen:
* Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
* Nya ord i språket, till exempel lånord.
* Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
* Språkbruk genom tiderna.
Kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets
 • historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram- trädande likheter och skillnader.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Genom diskussioner, i grupp och i helklass
Genom att jobba med praktiska textexempel
Jobba parvis med svenskan av i dag; svordomar, talspråk-skriftspråk
Skriva texter på talspråk och skriftspråk
Jobba med runsvenskan, fornsvenska, nysvenska och nusvenska
Ladda ner dokumentet "Språkhistoria.pdf"
Jobba med lånord från grekiskan/latin, tyskan, franskan, engelskan och amerikanskan
Ladda ner dokumentet "Arvord-lånord.pdf"
Ladda ner dokumentet "Andreas presentation om arvord och lånord.key"
Ladda ner dokumentet "Andreas presentation om arvord&lånord.pdf"
Parvis göra ett arbete kring språkhistoria
Ladda ner dokumentet "Pararbeten i språkhistoria.pdf"
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Muntliga diskussioner i helklass
Muntlig redovisning av ett språkarbete
Övningar kring lånord
Prov på språkperioderna och lånorden
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
vecka 11: Spela in en intervju med varandra. Parvis skriva av intervjun talspråkligt resp. skriftspråkligt
”Samla” och diskutera svordomar
vecka 12: Prata om runperioden. Jobba med runskrift. Prata och jobba om perioden Äldre fornsvenska.
vecka 13: Jobba med Yngre fornsvenska och Äldre nysvenska.
vecka 14: Jobba med Yngre nysvenska. Jobba med arvord och lånord.
vecka 16: Pararbete kring språkhistoria.
vecka 17: Avsluta pararbetet, redovisa inför klassen.
vecka 18: De sista redovisningarna på måndag (Merkurius grön) resp. tisdag (Merkurius röd).
vecka 19: Prov torsdag 7 maj.
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Det är viktigt att veta varför vårt språk ser ut som det gör i dag och hur det har utvecklats genom århundradena.
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga och
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga