SO/Svenska – åk 3 – Lemshagas historia

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie Moberg och Ayla Lannestedt
När, under vilka veckor? V.34 – V.38

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Frågeställning:Vad är historia?

Vad vet vi om Lemshaga och dess historia? Vad vill vi ta reda på? Hur tar vi reda på det?

Vilka spår av historia kan vi hitta i vårt närområde?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

– kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv, kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

– har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

Förankring i kursplanens syfte:

Eleverna utvecklar sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi gör en uppstart under lägerdagarna.Vi börjar med frågan: Vad är historia? När vet vi att något är historia?Vi tar reda på vad eleverna redan vet och vad de vill ta reda på om Lemshaga och dess historia.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar kontinuerligt genom Vt-rutiner där alla kommer till tals och får delge sina tankar. Vi skriver texter utifrån bilder, stödord och berättelser. Vi dokumenterar vårt arbete i böcker i A3 format.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

V.34
Frågeställning 1
Vad är historia? Vad kan du om historia?
Välj en sak som du vill illustrera. Rita den på ett runt papper. Eleverna skriver en text i sin projektbok.
Frågeställning 2

Vad vill vi lära oss mer om?

Elevernas svar:

Muren på Lemshaga

Bronsåldersgravarna

Gravkullar

Träden

De olika tiderna i historien

Gräva efter fynd : Arkeologi

Skogen/slänten

Gå upp på vinden i något av husen

Åka till en bondgård för att förstå hur det kunde ha sett ut förut när Lemshaga var en bondgård.

Lemshaga Akademi – själva skolans historia

Stallet

Villan, källaren

Hur gammal är matsalen?

Frågeställning 3: 

Vad tror du ryssmuren var till för?

Vi följer muren som finns på Lemshaga.

V.35

Ipadanvändning

Eleverna fotar bilden de ritade till texten i projektboken med sin Ipad. De skriver sedan texten i ett dokument där bilden får samspela. De lär sig dela dokumentet med läraren.

Ryssmuren: Utifrån en bild på muren skriver vi en text på vår Ipad. Vad tror vi ryssmuren var? Vad hade man den till? Hur byggde man den? Vilka byggde den?

Skriv ut text och bild. Klistra in bild och text i den egna ”Historieboken”. (sugarbook)

Vi skapar ”broar” utifrån elevernas egna skisser från dagen vi vandrade till brofästet. I grupper om tre kommer de överens om hur deras bro ska se ut. De får använda naturmaterial, trolldeg (cement) och snören. De fotograferar sina broar med hjälp av sina Ipads. Skriver en kort beskrivning i ett dokument där de även lägger in bilden. De delar dokumentet med gruppen.

V.36

Vi har startat arbetet med att skapa en egen ”Historiebok”. Vi samlar våra texter och bilder, skriver ut dem och klistrar in dem i våra sugarbooks.

Texterna: Ryssmuren, Vad är historia? och vi skapar en rubrik för projektet.

Föreläsning om brofakta. Utifrån stödord får eleverna skriva en egen löpande faktatext om de tre broarna. De använder sig av bilderna som stöd. De skriver ut texten och klistrar in den i Historieboken.

V.37-38
Vi går ut på skolans område på en plats där vi får ett helikopterperspektiv. Vad skulle vi vilja berätta för någon som aldrig varit på skolan? Vad är Lemshaga? Vi samlar fraser som vi gör en dikt av.
Vi skriver egen faktatext om broarna som funnits och finns på Ingarö. Utifrån bilder och stödord skriver vi en löpande text som vi sedan klistrar in i vår historiebok tillsammans med vår egen skiss över bronfästet och bilden på gruppens eget skapade bro.
V.37-38
Utifrån elevernas egna tankar om vad de ville ta reda på började vi titta på träden som finns på Lemshaga. Vi gick ut och intervjuade ett ”historiskt träd”. Egna erfarenheter och vår fantasi blandades och blev till en fantastisk berättelse om vad trädet varit med om. Vi fotograferade eleverna och deras nyfunna vän. Sedan skrev eleverna rent intervjun med att skriva en löpande text på sin Ipad. Texten och bilden klistrades in i ”Historieboken”.
V.39
Historiska personer var även det något som vi ville ta reda på mer om. Vad passade bättre än att bjuda in någon som bott på Ingar hel sitt liv. Vi bjöd in Anita och hon berättade om hur det var att växa upp på Ingarö och vad hon visste om Lemshaga. Eleverna hade möjlighet att ställa frågor. De tog anteckningar och använda de strategier de lärt sig och som de kände sig bekväma med. Dessa anteckningar blev till en löpande text med rubrik som eleverna skrev för hand och klistrade in sin bok. De ritade även en bild som passade till texten. När Anita berättade sin historia hade hon med sig bilder och de satte vi upp på väggen. Eleverna kom å själva på att de ville ha med en sådan bild i sin bok så de fotograferade dem med hjälp av sin Ipad.
V.40
Vilka spår har vi i våra marker av människorna som bodde här tidigare? Det är något som alla elever funnit spännande och som de vill ta reda på mer om. Vi pratade om begrepp som hör till ämnet ”Arkeologi”
Vi gick ut i vår närmiljö och började leta efter ”fynd”. Vi hittade massor av saker som vi sorterade och kategoriserade. Eleverna valde varsitt fynd och skrev en rapport om den. RItade av fyndet och fotograferade det. Dessa sattes sedan in i ”Historieboken”. Vi undersökte och tog reda på hur lång tid dessa saker ta på sig för att försvinna och vad det fanns mest av. Vi kom fram till att allt har en historia, även saker.
V.41-43
Vi tittar på ”Mitt liv som grej” på Ur.se. Alla saker har en historia. Eleverna fick välja en sak och sedan i par skriva en egen historia om en grej. Det gjorde de genom att skapa en Trailer i IMovie. De letade spännande fakta och berättade sedan historien om vår grej genom att visa sin trailer.

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Vi fortsätter arbeta kring historia och tidslinjen som vi påbörjade med projektet ”Urtiden”. Lemshagas historia blir även ett arbete inför ett större projekt som handlar om forntiden då vi kommer att se spår av den här i vår närmiljö.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Genom att sätta in vårt arbete i meningsfulla sammanhang skapar vi lust till ämnet. Vi tar vara på barnens egna initiativ och kreativitet genom att lyssna till, ge tid till egna upptäckter och ge respons genom vårt eget engagemang. Vi upptäcker tillsammans och använder oss av olika ingångar till ämnet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

 

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Närområdets historia, Ingarö och Gustavsberg. Delar av Stockholms historia genom skönlitteratur.

Forntiden

Eventuell pedagogisk dokumentation: