Att leva och bo i Sverige (So/Sv)

So/Sv  – Att leva och bo i Sverige

Projekt under v.2-8

Ansvarig: Ayla Lannestedt

 

Syftet med arbetet Att bo i Sverige är att få mer kunskaper om hur människor bor och lever i vårt avlånga land samt en förståelse för Sveriges natur, infrasturkur och samhällen. Eleverna ska få utgå från sig själva och där de bor samt platser de har besökt. Vi ska utmana elevernas invanda tankemönster kring hur man kan leva och bo genom diskussioner och kreativt arbete med kopplingar till matematikens geometriska former, slöjdmaterial för att bygga modeller och bildämnet med fotografier och skisser.

 

v.2 – v.4 Städer i Sverige

 • Vi läser om Stockholm och olika slags samhällen runt om i Sverige kopplat till landskapen (och landskapsdjuren) vi arbetat med tidigare.
 • Använder olika kartor för att ta reda på var olika svenska städer ligger.

Centralt innehåll

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter. Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom. Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället. (alla har rätt att ha någonstans att bo) De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Frågeställningar

 • Vilka städer känner vi till i Sverige
 • Vad är en stad och vad kallas det är det inte är en stad?
 • Hur bor du?
 • På vilka andra sätt kan man bo?
 • Hur får man bo i Sverige? Hur får man inte bo? (mänskliga rättigheter, säkerhet osv.)

Uppgifter kopplade till området

”Boken om Sverige” (orange lärobok)

Läsa om djur i städer, röd tråd från arbetet med landskapsdjuren

Läsa om Sveriges städer och samhällen.

Läsa om Stockholm

Diskutera

Vilka djur trivs i städer och varför?

Var skulle ditt landskapsdjur trivas i staden och hur skulle det leva där?

Vilka skillnader/ likheter mellan natur och stad finns det sett ur djurens perspektiv?

Placera ut olika stora städer och samhällen på en Sverigekarta och benämn de största städerna samt platser där eleverna har varit.

Skriv rent läxan “Mitt Sverige”  från oktober där eleverna har beskrivit platser de varit på i Sverige. Placera ut texterna på Sverigekartan med hjälp av trådar och kartnålar.

Skriv en berättande text om hur du bor. Koppla till arbetet med Geometri i Matematik och rita ditt hus med hjälp av geometriska figurer.

Diskutera

Andra sätt att bo på, hur kan olika hus se ut? Hur bor man om man inte bor i hus?

Varför bor man på olika sätt (ekonomi, tillgång, personliga val och intressen mm)

Utgå från bilder vid diskussionen. (båt, tält, olika hustyper, på gatan, i skogen, i stan, i bilar, i kåtor)

_________________________________________________________

v.5-7 Vad behöver en stad/ Sverige för att fungera? + samer och minoriteter

 • Vägar, järnvägslinjer, flygplatser, olika typer av bebyggelser, energikällor, nöjen mm
 • Var i Sverige finns det vi behöver?
 • Samer, samiska och Sveriges minoritetsfolk 7 feb (samernas nationaldag är den 6 februari)

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Frågeställningar

 • Var i Sverige är de stora sjöarna, bergen, vägarna, järnvägarna, flygplatserna, vattenkraftverk, kärnkraft, vindkraft, nöjesparker mm.
 • Vad är infrastruktur?

Uppgifter kopplade till området

 • Ta del av fakta kring frågeställningarna. Arbeta i grupper om ca 3-6 elever gruppen samarbetar med att samla fakta, vara källkritiska, alla ska vara delaktiga, grupperna ska skriva minnesanteckningar.
 • Skriv kort fakta om de olika delarna av infrastrukturen och placera ut platserna på Sverigekartan.

 

 • En lektion endast om samer, samiska och minoritetsfolk i Sverige. Klicka på länken Samiska och samer för en detaljerad lektionsplanering (PDF dokument)

Exempel på länkar eleverna kan använda.

http://www.varldenshaftigaste.se/topplistor/sveriges-15-storsta-stader/http://www.varldenshaftigaste.se/topplistor/sveriges-21-lan/http://www.varldenshaftigaste.se/topplistor/sveriges-25-landskap/http://www.varldenshaftigaste.se/topplistor/sveriges-15-storsta-sjoar/http://www.varldenshaftigaste.se/topplistor/sveriges-15-djupaste-sjoar/http://www.varldenshaftigaste.se/topplistor/sveriges-12-hogsta-berg/http://www.varldenshaftigaste.se/topplistor/sveriges-9-basta-aventyrsbad-och-vattenland/http://www.varldenshaftigaste.se/topplistor/sveriges-20-hogsta-byggnader/http://www.varldenshaftigaste.se/topplistor/sveriges-6-haftigaste-vattenfall/

 


v.8 Presentera och argumentera

 • Vi jämför städer i Sverige med städer i andra länder, befolkningsmängd, infrastruktur mm. kombineras med matematikens statistik, läsa av tabeller och diagram.
 • Hur bra har vi det i Sverige? Varför är det bra i Sverige? Vad behöver bli bättre?

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Frågeställningar

 • Hur bra har vi det i Sverige? Varför är det bra i Sverige? Vad behöver bli bättre?
 • Vad tycker jag?
 • Kan jag stå för det jag tycker?
 • Hur kan jag förklara för andra vad jag tycker utan att de känner sig tvingade att tycka samma sak?
 • Vilken fakta om Sverige visste du inte tidigare?

Uppgifter kopplade till området

 • ”tag of war” VT rutin utifrån frågeställningen ”I Sverige har alla en god levnadsstandard”
 • motivera sina åsikter
 • presentera ståndpunkter och fakta inför klassen

Pedagogisk dokumentation

Eleverna hade redan tidigare i höstas skrivit om tre platser i Sverige där de hade varit som en del i ett arbete i Svenska kring återberättande texter och att skriva om något man själv känner sig säker på. Nu skrev alla rent sina handskrivna texter på datorn, korrigerade stavning och meningsbyggnad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Därefter sattes alla texter upp runt omkring en tom Sverigekarta och eleverna drog sen trådar från texten till den plats på kartan som texten berörde. Alla hade tre texter var att sätta upp och många var väldigt nyfikna på andras texter.

Sen diskuterade vi olika sätt att bo, vi utgick från bilder på olika typer av byggnader och platser man i Sverige, skulle kunna bo på. Bilderna var med flit även normkritiska och vissa avvek från elevernas egna socioekonomiska situation.

 

 

 

Vi satte rubriker för att kunna benämna de olika bostadstyperna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därefter påbörjade eleverna ett grupparbete där de samlade information om andra platser i Sverige, flygplatser, berg, sjöar osv.

Grupparbetet slutade sen i att alla grupper gjorde en turistbroschyr kring Sverige som ska visas upp på skolans dag.

Utifrån grupparbetet fick eleverna även chans att gå igenom provfrågorna tillsammans innan provet och vi diskuterade olika svar och nivåer på svar utifrån matrisens bedömningskriterier. 

Elevernas svarsexempel på provfrågorna blev sen deras instuderingsmaterial inför provet. Provet genomfördes på datorn via ett Google formulär. Nedan ser ni utdrag från provet med några av frågorna.