Sommarprat

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor?  v 35- 40

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur bygger jag upp ett tal/sommarprat?
 • Hur håller jag ett tal på ett intresseväckande sätt?
 • Vad är retorik?
Övergripande mål från LGR11 2.2
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, och kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
Förankring i kursplanens syfte
 • Förmåga att formulera sig i tal
 • Utveckla kommunikationsförmågan och kreativiteten
 • Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Centralt innehåll från kursplanen
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnenhämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och dispositiontill syfte och mottagare.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Dessutom kan eleven… Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan skriva… Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan samtala om… Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och välunderbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Dessutom kan eleven förbereda… Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och vissanpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklademuntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska lyssna på olika sommarpratare. Diskutera i grupper kring sommarprat. Prata om olika retoriska knep. Gå igenom hur vi lägger upp ett sommarprat/tal. Skriva ett eget sommarprat som sedan redovisas.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning kommer att ske genom en muntlig redovisning (inspelad som visas inför klassen). Bedöma recensionen av sommarprat. Bedömning kommer också att ske genom de diskussioner som sker i klassrummet, den muntlig förmågan, förmågan att analysera

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 35- Inledning, bakgrund. Lyssna på några olika kändisars sommarprat och diskutera kring detta.
V 36- Lyssna på sommarprat och diskutera
V 37-  Genomgång kring ett tal, strukturer, metafor, diskussion
V 38- Hjälp av Maria (inför inspelning av eget sommarprat), retorik

Här är de tips vi tillsammans kom fram till kring ”att tänka på” vid ljudinspelning:

 • Använda hörlurar som mikrofoner
 • Sitta där det är tyst, inte blåser eller där det är bra akustik i allmänhet
 • Tala långsamt och tydligt (artikulera)
 • Ta ”omtag” tills ni är nöjda, men – det kanske inte kan bli HELT perfekt..

V 39- Recension
V 40- Skriva på sitt manus till eget sommarprat

Sommarprat 2018

bakgrunden-till-sommar-i-p1

retorik

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Alla ställs någon gång i livet inför utmaningen att hålla ett tal. Nu får de träna på att skriva och framföra ett tal.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagarex

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.