Skolteater

Ansvarig: Teater Pero, Maria Niläng
När, under vilka veckor? vecka 42
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Är en god handling olika mycket värd beroende på vem som utför den?
Har en gåva olika värde beroende på vem som ger den?
Spelar det någon roll hur ens intention är om konsekvensen ändå blir den motsatta?
Mår vi bättre av att göra goda handlingar?
Kan man bli beroende av att göra goda handlingar för att man blir belönad?
Är det självklart att man får tillbaka en god gärning bara föra tt man utför en själv?
Gör en god handling skillnad?
Finns det alltid en ”rätt” lösning?
Kan vi träna oss på att bli bättre, snällare medmänniskor?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker (…) I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket. (Lgr-11 s.222)
Centralt innehåll från kursplanen:
– Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
– Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
– Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Se teaterföreställningen ”Å andra sidan…”
Göra en VT-rutin kring teaterföreställningen
Gruppvis skriva en kort ”recension”
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
måndag 13/10: teaterföreställning på skolan
tisdag 14/10 (röd), torsdag 16/10 (grön): Göra en VT-rutin, Griffeltavlan, kring föreställningen – diskutera – i grupp skriva en kort ”recension”.
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
– kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
– kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
– har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
– kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet
Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle?
Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening