Skolteater

Ansvarig/Ansvariga: Mittiprickteatern – Maria Niläng
När, under vilka veckor? vecka 22
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Vad kan vi lära oss av en teaterföreställning?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
Centralt innehåll från kursplanen:
Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Onsdag 22 oktober får vi se en teaterföreställning som heter ”Tänk om det var krig i Norden – vart skulle du ta vägen?”
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?
Varför?
Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
  • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället, och
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet