Sakprosa – Massmedia – Nyhetsartikel

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.48-

Vad?

Hur skriver man en nyhetsartikel?

Frågeställning och följdfrågor

Vad är textens syfte, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag?

Vad är genretypiska drag för en nyhetsartikel?

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
 • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • Kan lära och utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden
 • Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin egna skriftliga förmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • Söka information från olika källor och värdera dessa
Centralt innehåll från kursplanen
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analyser texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

För några veckor sedan fick ni ta med egna artiklar till skolan. Dessa fick ni skriva referat på. Sedan lärde ni er hur  man skriver en notis. Och nu är det dags att vi lär oss att känna igen typiska drag för en nyhetsartikel. Efter det så tittar vi på hur andra elever har skrivit nyhetsartiklar och vi tittar även på nyhetsartiklar i tidningar.

Vi tittar på korta filmer som visar hur en nyhetsartikel är uppbyggd.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Jag kommer bedöma hur du deltar under lektioner.

Jag kommer bedöma din färdiga nyhetsartikel.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.