”Så som jag ser det”, Filmanalys

Ansvarig: Annica Kjell
När: v.15-18
Vad?
Frågeställning:
Vad är det jag ser och upplever när jag ser på film?
Hur sätter jag ord på det?
Hur gör man när man analyserar en film?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Förmåga att variera sitt språkbruk beroende på sammanhang och syfte
Förmåga att följa språkliga normer
Centralt innehåll från kursplanen:
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Kunskapskrav:
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Se filmen Lejonkungen tillsammans i klassen”
Vi kommer diskutera filmen gruppvis.
Vi kommer läsa olika filmanalyser och lära oss genretypiska drag för en filmanalys.
Vi kommer tillsammans skriva en filmanalys.
Du kommer självständigt få välja en film och skriva en filmanalys som sedan bedöms.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Muntlig redovisning av gruppdiskussionen
Inlämning av en skriftligt filmanalys
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
vecka 15: Förförståelse, vad är en filmanalys? Vi börjar skriva en filmanalys tillsammans.
vecka 16: Vi fortsätter skriva en filmanalys tillsammans.
vecka 17: Du skriver själv.
vecka 18: Du skriver själv filmanalysen.
vecka 19-22: Muntliga presentationer av filmanalyserna.
 Material som vi kommer använda oss av:
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Det är alltid kul, modernt och lärorikt att titta på film. Att sedan kunna se en film med nya ögon är ännu roligare!
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Utvärdering
Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):
Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Pedagogisk dokumentation (länkas):
Länktips:
Lokala planeringar – Alla ämnen