Reporter – tidning och artikeltyper

Olika textgenrer

Tidning och artikeltyper: Uppdrag, analys, artikelskrivning och tidning

När: v 34-41

Ansvarig: Caroline Bergengren

Varför?

(Sammanhang och aktualitet)

Artiklar är något som vi möts av i många olika sammanhang och i många olika skrifter och medier. Syftet med artiklarna i är olika i olika tidningar. Vi läser artiklar i tidningar och på Internet. Det är viktigt att vara medveten om vad syftet med artikeln är och vem som står bakom dem för att kunna förhålla sig kritisk till innehållet. På så sätt är det lättare att göra medvetna val och att inte låta sig påverkas i en riktning som man inte själv vill.

När vi arbetar med den här uppgiften kommer vi att använda Lemshagas projekt ”Grön flagg” som inramning. Eleverna kommer inom ramen för ”hållbar konsumtion” identifiera ett antal områden som är viktiga för dem, vara undersökande reportrar och producera ett par artiklar samt annat en tidning innehåller. 

Varför?

(Frågeställningar och följdfrågor)

 • I vilka olika sammanhang möts vi av artiklar?
 • Blir vi påverkade av det vi läser?
 • Varför är det viktigt att vara medveten om artiklarnas funktion och hur vi påverkas?
 • Hur kan vi veta om det vi läser och ser är reklam eller information?
 • Hur kan jag, uttrycka mig i en artikel så att målgruppen blir intresserad av mitt budskap?
 • Hur kan jag skriva reklamtext så att den stämmer med min beskrivning ovan?
 • Hur är en tidning uppbyggd? Vilka arbetar på tidningen?

Förankring i kursplanens syfte (förmågor)

Genom undervisning i textgenrer ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmågor

 • att formulera sig i skrift
 • att läsa och analysera texter för olika syften
 • att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Syfte med momentet

Efter avslutat moment ska eleverna

 • kunna beskriva vad en artikel är och vad som är typiskt för en specifik sådan.
 • kunna identifiera ett par olika artikelformer, vem den riktar sig till och vilket budskap den har
 • utifrån en given produkt inom området ”hållbar utveckling”, kunna göra en enkel beskrivning av målgrupp, budskap, tes och argument.
 • kunna skriva ett par olika artikeltyper
 • i grupp kunna presentera sitt arbete, sin undersökning och sin artikel
 • Ha kunskaper om hur en tidning är uppbyggd samt ett antal specifika ord och begrepp som förknippas med tidningsproduktion.

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka olika texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till dess typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
 • Språkets struktur.

Tala, lyssna och samtala

 • Argumentera och diskutera i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer för olika mottagare om ämnen hämtade från vardag och skola.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte.

Kunskapskrav

Ladda ner dokumentet "Matris för artikelarbete.pdf"

Hur ska vi arbeta och när ska vi göra vad?

v 34 Introduktion, föreläsning av extern föreläsare ”Ansvarsfull konsumtion”. 

 • Brainstorming, samtal och val av område att undersöka. Vad vill jag undersöka?
 • Upprättande och formuleringar av frågeställningar. Vad vill jag veta?

v. 35-38 Artikeltyper och undersökning

 • Typiska drag för tidningen, artiklar generellt, nyhetsartikel, insändare, reportage, krönika. Vi läser och analyserar exempeltexter av nyhetsartikel och insändare. Vi använder autentiskt material, dvs att vi använder t ex DN, SvD, Metro, Magasin och Internet som källor.
 • Praktiskt undersökande arbete utanför skolan i form av intervjuer / per telefon / mail

Ladda ner dokumentet "Nyhetsartikel-instruktion.pdf"

Lyssna och se: Nyhetsartikel: https://www.youtube.com/watch?v=PlrpGad2X34

Ladda ner dokumentet "Notis - hur skriver man en notis.pdf"

Ladda ner dokumentet "Att skriva insändare.pdf"

Ladda ner dokumentet "Tes och Argument.pdf"

Lyssna och se: Insändare: https://www.youtube.com/watch?v=tinT4RgIqGs

Lyssna på tes och argument: http://svenska123.se/index.php?option=com_content&view=article&id=53:vad-bestar-en-argumenterande-text-av&catid=38:arg1&Itemid=95

v. 38-40 Kreativt arbete, skapa din tidning.

Ladda ner dokumentet "Tidning - gör din tidning.pdf"

 • Skriva en individuell insändare i ipad
 • Skriva en nyhetsartikel och notis i gruppen samt annat du vill ha med…
 • Omslag och innehållsförteckning.
 • Använda sig av rubrik, ingress, brödtext bild och bildtext samt byline
 • Välja bilder som förstärker budskapet
 • Anpassa språket till målgruppen

v. 41-42

 • Arbeta med din tidningen, färdigställa tidningen
v 41-42
 • Redovisa

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning sker av individuella insändare, notiser och övriga arbeten i tidningen samt av muntlig redovisning av sin tidning.