Reporter, för ett hållbart samhälle

Ansvarig lärare: Caroline Bergengren
När: v. 35-41 + 45-50
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Hur påverkar våra dagliga val samhället?
Hur kan vi konsumera mer ansvarsfullt?
Hur jobbar företag med hållbar utveckling?
Vad kan jag som enskild individ mer göra för en hållbar utveckling?
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
– kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
– har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling
har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället, och
– kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
Förankring i kursplanens syfte:
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att ut- veckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom under- visningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utveckar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.
Centralt innehåll från kursplanen:
– Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
– Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
– Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
– Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
– Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
– Språkets betydelse för att utöva inflytande
– Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
– Hur man citerar och gör källhänvisningar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
Matris för artikelarbete
Hur?
Hur ska vi arbeta?
– Vi ser en film om kvinnors liv och arbetsvillkor i Kambodja och reflekterar kring innehållet ur ett hållbarhetsperspektiv: http://www.aftenposten.no/webtv/#!/video/21034/teaser-sweatshop-deadly-fashion
– Vi lyssnar och samtalar med extern föreläsare om ”Hållbar konsumtion”.
– Intervjuer, enkätundersökning
– Skriver reportage, insändare eller debattartikel
– Presenterar fakta muntligt i Podd, kortfilm, keynote eller annan valfri form
Reportage:
Reportage-en-instruktion
Lyssna och se:
https://www.youtube.com/watch?v=kIscsgF4oCk
Debattartikel:
Debattartikel
Tes och Argument
Lyssna och se: https://www.youtube.com/watch?v=qOsTrJ6Ni7s
Lyssna på tes och argument: http://svenska123.se/index.php?option=com_content&view=article&id=53:vad-bestar-en-argumenterande-text-av&catid=38:arg1&Itemid=95
Krönika:
Krönika – instruktion
Lyssna och se: https://www.youtube.com/watch?v=QR1rBsEMAwI
Bilder, tänk på upphovsrätten:
Bilder- upphovsrätt
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Vi redovisar våra artiklar i mindre grupper. Lämnar in artiklarna.
Vi redovisar våra ”muntliga” arbeten i helklass, dvs presentationen, filmen eller podden.
Följande frågor besvaras i er muntliga redovisning innan ni visar filmen eller spelar upp er pod. Tänk på att ni fördelar det totala arbetet, film, pod + presentation, så att alla får visa sin muntliga förmåga.
Vi som lyssnar funderar över om vi tycker att det stämmer, om vi håller med eller inte?
Följande frågor besvaras i er muntlig presentation:
Vad är syftet med er film / pod?
Vad är ert budskap?
Ge ett exempel på en åsikt och hur man argumenterar för åsikten?
Vad gick bra, vad är ni nöjda med i ert filmarbete / podradio-arbete?
Ge tre exempel på nya eller fördjupade kunskaper ( eller reflektioner) inom filmproduktion / podproduktion. Hur kan ni koppla det här arbetet till kunskaper inom svenskämnet?
Veckoplanering, när ska vi göra vad?:
v 35: Föreläsning och diskutera frågeställningar
v 36: Kontakta företag, intervjua och sammanställa information. Se del 3-4 i filmen om kvinnorna i Kambodja som syr kläder. Gå igenom artikeltyper såsom reportage och debattartikel.
v. 37 Går igenom hur man skriver en krönika. Börja sammanställa informationen, dvs påbörja sin artikel.
v. 38: Vi skriver och redovisar eventuellt våra artiklar?
v.39 Vi går igenom reportage i podradio och kortfilm som muntliga redovisningsformer. På börja den muntliga delen
v. 40 Om vi är klara redovisar vi vår muntliga del?
Vecka 45-50: Fredagar med Jon för mediaproduktion, dvs den muntliga delen med film, pod mm. De övriga dagarna gör vi manus ( rollfördelning, plats för inspelning, vad ska vi säga och i vilken ordning, vad behöver ni filma extra, fler intervjuer och spelar in).
HSR-Inför medieproduktion
Filmtips Unga reportrar
Varför?
Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:
I vårt Grön Flagg-arbete står hållbarhet i centrum. Vi uppmärksammar områden inom mat, energi, kläder mm och lyfter frågan hur vi själva kan bli till ansvarsfulla konsumenter.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas
Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer
Eventuell pedagogisk dokumentation