Ögonblicket fångat

Ansvarig: Maria Niläng
När: vecka 35-36 ht-14
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor)
Hur jobbar jag med processkrivning och kamratrespons?
Vad ska jag tänka på när jag ska beskriva känslor?
Hur beskriver jag bäst ett ögonblick som jag vill bevara?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt
  • Utveckla sitt tal- och skriftspråk så att eleven får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften
  • Förmåga att formulera egna åsikter och tankar i en text
  • Förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra
Centralt innehåll
Läsa och skriva
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.
  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
Språkbruk
  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  • Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad. Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Enskilt fundera ut ett ögonblick och sedan skriva ett första utkast.
Få kamratrespons och ändra utifrån detta.
Renskriva texten på dator och illustrera
Ladda ner dokumentet "Ögonblicket fångat ht-14.pdf"
Ladda ner dokumentet "Liknelser och metaforer.pdf"
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Var och en ska lämna in ett fångat ögonblick som är renskrivet, max 1 A4.
Tidsplan, när ska vi göra vad?
vecka 35: samla ord kring sitt ögonblick, skriva en text utifrån detta
vecka 36: få och ge kamratrespons, ändra texten utifrån kamratrespons, renskriva och illustrera
Varför?
Sammanhang och aktualitet
Att jobba med att fånga ett ögonblick är ett bra sätt att fånga upp, och bevara, en känsla som man har fått under sommaren.
Övergripande mål från läroplanen 2.2
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga