Nordiska språk + minoritetsspråk

Ansvarig: Maria Niläng
När: vecka 18-23
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Vilka språk pratar vi i Norden?
Vilka likheter och skillnader är det?
Vilka minoritetsspråk har vi i Sverige?
Förankring i kursplanens syfte:
Undervisningen ska bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.
Centralt innehåll från kursplanen:
– Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
– Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Eleven kan föra resonemang…
Steg E: Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Steg C: Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Steg A: Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Prata om språken, läsa på norska och danska, lyssna på isländska och färöiska.
Diskutera tydliga skillnader och likheter mellan de nordiska språken.
Jobba kring de svenska minoritetsspråken
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Avsluta med en frågesport.
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
vecka 18: Norska.
vecka 19: Danska
vecka 21: Isländska, färöiska och grönländska
vecka 22: Finska och Sveriges minoritetsspråk
vecka 23: Gruppvis konstruera frågor. Ha en frågesport.
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Viktigt, nyttigt och intressant att ha lite hum om våra nordiska grannspråk och våra minoritetsspråk.
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
– har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kultur- arvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
– har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet
Våra internationella relationer och det globala perspektivet är en naturlig del av vår verksamhet