Livet i Bokstavslandet

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie Moberg och Camilla Mauritzson

När, under vilka veckor? V.34-51

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vilka bokstäver kan vi?Hur låter de? Hur kan vi lära oss alfabetet flytande?  Vilka är vokaler och vilka är konsonanter? Vad har de för egenskaper?

Hur kan vi lära oss skriva så det blir läsligt?

Övergripande mål från LGR11 2.2

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Centralt innehåll från kursplanen

Alfabetet och alfabetisk ordning.
Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi läser boken ”Bokstavslandet”. Vi skapar en mur och en port in till Bokstavslandet där vi får möta vokalerna, konsonanterna och de elaka ”svordomarna”. Vi tränar på bokstäverna genom att använda oss av andningslinjer. Vi skapar ett vokalhus för att träna på dem, vilka de är och hur de kan låta.

Vi leker lekar och sjunger sånger.

Vi tar del av varandras tankar i samlingar.

Vi kopplar bokstävernas ljud till hur orden låter.

Vi tittar på Livet i Bokstavslandet från ur.se och kopplar dem till det vi läser och utforskar.

Vi skriver och lyssnar på det vi skriver, koppla bokstäver och ljud, på våra Ipads

Vi kopplar bokstäverna från Bokstavslandet till samma bokstäverna i Arbetsboken som ”Den magiska kulan”.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi dokumenterar det vi lär genom att ta fotografier, filma, observerar, dokumentera på våra Ipads, vi kopplar ord och bild.

Vi gör avstämningar för att följa elevernas utveckling, planerar hur vi går vidare utifrån var eleven befinner sig i sin utveckling. Vi samlar dokumentation i elevens portfoliopärm så eleven kan följa sin egen lärprocess.. Vi använder oss av skolverkets observationsschema ”Nya språket lyfter”.

Vi använder även skolverkets bedömningsstöd i svenska för åk 1.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.34 Vi läser första delen i Bokstavslandet. Vi skapar ingången , muren och porten, till Bokstavslandet och sätter upp den på väggen så vi i fantasin kan gå in genom porten när vi läser om Bokstavslandet. Vi skapar en lustfylld spänning till ämnet. Vi tränar på att skriva våra namn med hjälp av andningslinjerna på A3 papper. Vi tittar på ett avsnitt ur ”Live i Bokstavslandet” på ur.se

V.36

Vi läser bokstavslandet! Om bokstaven Oo.
Vi skriver O på Whiteboard, tränar med andningslinjer . Vi läser ordbilder med o.
Eleverna får sitta i par där de får beskriva för kompisen bilden de fått framför sig.
Eleverna får komma på ord med/på bokstaven O som vi skriver upp på tavlan
Var ska vi placera orden: först , inuti, sist. Vi arbetar i Arbetsboken (bokstaven O)

Vi tränar alfabetet genom  sång.

Ordkort /ordboken
Eleverna skriver in orden på o som vi arbetat med i sin ordbok och lägger ned korten i sin ordlåda. De elever som vill får göra meningar av orden med hjälp av ordkorten.

Vi tittar på en del av Livet i bokstavslandet.

V.37

Vi läser om Bokstaven M i Bokstavslandet. Vi ringar in alla M, vi räknar dem och vi letar rimord.

Vilka ord på m kan vi? Vi vet att mening börjar på M så vi bygger meningar med hjälp av våra ordkort och M-ord. Vi gör det gemensamt på mattan. Sedan får eleverna skapa egna som de sedan skriver i sina ordböcker.

Vi formar M på whiteboarden och arbetar med M i arbetsboken.

Vi skriver bokstavssaga på M.

Vi tränar på vår ipad i vår stava-app.

Vi ser på ” Jag vill ha mat”, livet i bokstavslandet.

V.38

Hur kan bokstaven A se ut?
Kan ni hitta Aa i alfabetet på väggen? Vilken färg har bokstaven A?
Hur skriver vi bokstaven a?

Vi formar bokstaven på våra Whiteboard tavlor.
Vi delar ut våra ordkort till eleverna och ber eleverna ta ett kort i taget. Sätt upp på tavlan och skriv ordet under. Fråga eleven vart de hör bokstaven A-

Eleverna skriver ned orden på ordkort och i sin ordbok.
Lyssna på hur A låter i de olika orden och placera in dem i vokalhuset. (ett vokal hus till varje bord låt eleverna testa)

Vi delar ut en bild och ber eleverna skriva frågor till bilden, med hjälp av ordkorten.
Var är katten?
Vi samlas och låt eleverna ställa sina frågor i samlingen. Eleverna får hjälpas åt att svara på frågan.

Vi skriver en bokstavssaga på A.

Vi arbetar med uppgifter i Arbetsboken, bokstaven Aa

V.39

Vi läser om bokstaven S i Bokstavslandet. Vi letar S i ramsan, ringar in dem och räknar dem. Vi letar rimord.

Vi pratar om s och hur den låter (ej es utan sss)
Vi skriver S på white board.
Vi försöker hitta ord på S alla får skriva ett ord på sin tavla.
Vi bildar frågor med hjälp av bokstavsorden vi har och våra egna ord på tavlorna.
Vi skriver av våra meningar frågor i vår ordbok.
En eller ett eleverna får ordkorten och får tillsammans i par lägga dem under ett eller en.
Vi arbetar med uppgifterna i Arbetsboken, bokstaven S.

Vi skriver en djursaga om S i par. Eleverna skriver på en ipad i Ne författar-app.

V.40

Den magiska kulan!
Vi har fått ett paket Vad är det i paketet?

Vi skriver våra tankar i svenska skrivhäftet. Vi använder oss av Vt-rutiner; jag ser, jag tänker, jag undrar.

Jag ser den magiska kulan!
Jag tänker…
Jag undrar…

Vi hittar ord på R som rimmar

Gemensam genomgång:
Eleverna får orden här och det + ta fram är, en och, ett, det, punkt, frågetecken + valfria bildkort

Skapa meningar :
Jag ser en…
Ser jag en…
Här är en …
Det här är en…
Är det här…?

Eget arbete/ i par vid bänken:
Eleverna tar fram sina lådor på bänken och bildar egna meningar med sina ord. Använder rimorden som bildkort.

Skriver in det i sina ordböcker

Vi gör uppgifterna i arbetsboken, bokstaven R

Vi skriver en egen djursaga på våra ipads. VI skriver om ett djur på r. Vi skriver ut sagan, sätter in den i vår ordbok och målar en bild till den.

V.41

Bokstavsorden ett, en, -ett, -en
Lägg ut bokstavskorten och låt eleverna fundera tyst för sig själv om det ska vara en eller ett framför orden.
Låt eleverna prata i par för att bestämma vilket det ska vara.

Fråga sedan vad som sker när du skriver meningen.

Vi läser versen om substantiv. Vi sjunger en sång från grammatikbolaget.

Vi kopplar texten från vårt No-projekt till meningar med substantiv; orden träd, löv,ekollon, knopp

Jag ser ett träd. Trädet drar in sin näring.

Jag ser ett löv. Lövet ändrar färg.

Jag ser ett löv. Lövet ramlar ned på marken.

Jag ser en knopp. Knoppen väntar på sommaren.

Jag ser ett ekollon. Ekollonet börjar gro.

Kan ni se vad som sker med våra bildkort?

Låt eleverna rita bildserien.

Vi arbetar med uppgifterna i arbetsboken, bokstaven L. Vi tittar på Livet i bokstavslandet, om lek.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi vill ge eleverna olika ingångar till läsningen utifrån där eleven befinner sig i sin språkutveckling.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom ett lustfyllt lärande vill vi att eleverna utvecklar sin förmåga att läsa med flyt. Vi ser gruppen som en viktig del i denna utveckling, vi lär av varandra. Vi vill ge eleverna flera ingångar i ämnet så alla får en möjlighet att lyckas utifrån sina egna behov.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.