Läsförståelsestrategier

Ansvarig/Ansvariga lärare: Åsa Grath

När, under vilka veckor?  Ht 17

Vad?

LÄSFÖRSTÅELSESTRATEGIER

Vi ska lära oss hur vi använder läsförståelsestrategier för att bli bättre läsare och få mer glädje av de texter vi läser. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter // ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.  
 • Att argumentera i olika samtalssituationer.  
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen.
 • Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.  
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.  
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.  
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare.
 • Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.  
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter //. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Detta ska du kunna:

Du ska kunna använda de fem olika läsförståelsestrategierna när du läser olika typer av text:

– att förutsäga (Spågumman)

– att ställa frågor (Reportern)

– att utreda oklarheter (Detektiven)

– att sammanfatta (Cowboyen)

– att se inre bilder (Konstnären)

 

Du ska kunna berätta om innehållet i texten muntligt. Du ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter.

Hur?

Hur ska vi arbeta? Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi arbetar med detta genom lärarledda lektioner, filmvisning, gemensamma samtal och eget arbete. Du visar vad du lär/lärt dig genom att du aktivt deltar i textsamtal och visar att du förstår de skriftliga arbetsuppgifter (arbetsblad) du arbetar med.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
 • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik
 • Vi vill vara en arena för mötet mellan forskning och praktik
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle