Läs-strategier

ec4e936bbf6821a6d74900b304e963d6

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ulla Medin-Hellgren

När, under vilka veckor? Vecka 40–

Vad?

Vi ska lära oss hur vi använder läsförståelsestrategier för att bli bättre läsare och få mer glädje av de texter vi läser.

Vi jobbar med de fem lässtrategierna ”Spågumman, Cowboyen, Detektiven, Reportern och Konstnären som är de fem läs-strategierna som man utgår ifrån i läromedlet ”En läsande klass”.  Vi arbetar även med läromedlet ”Läsförståelse A-C och tillämpar strategierna vid vid läsning av egen skönlitterär bok samt vid recension av egen läst bok.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Förankring i kursplanens syfte (Lgr11)

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.

I mötet med olika typer av texter // ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Centralt innehåll från kursplanen

Centralt innehåll

(årskurs 4-6)

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
Kunskapskrav, (betyg E i slutet av årskurs 6)
aktuella delar av matrisen
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Arbetssätt och bedömning

Vi arbetar med detta genom lärarledda lektioner, filmvisning, gemensamma samtal och eget arbete.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 Detta ska du kunna

Du ska kunna använda de fem olika läsförståelsestrategierna när du läser

olika typer av text:

  • att förutsäga (Spågumman)
  • att ställa frågor (Reportern)
  • att utreda oklarheter (Detektiven)
  • att sammanfatta (Cowboyen)
  • att se inre bilder (Konstnären)

Du ska kunna berätta om innehållet i texten muntligt och skriftligt.

Du ska kunna resonera om budskapet i texten och kunna koppla det du har läst till egna erfarenheter och åsikter.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du visar vad du lär/lärt dig genom att du aktivt deltar i textsamtal och visar att du förstår de skriftliga arbetsuppgifter (arbetsblad) du arbetar med. Du redovisar i skrivboken ”Text och Tanke” efter läsning av egen skönlitterär bok, samt genom att skriva recensioner av lästa böcker.

Bedömning sker utifrån lektionsarbete, både muntligt och skriftligt med aktuella uppgifter. Redovisning av lässtrategier i ”Text och Tanke samt av egen skriftlig recension.

 

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Att läsa kommer in under det livslånga lärandet. Genom att kunna läsa böcker/texter får du kunskaper, känslor som kommer finnas under hela livet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.