”Ingen panik, det är bara Grammatik”

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Åsa Grath

När, under vilka veckor?

Hela läsåret 2018/2019

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad är grammatik?
 • Vad är det bra för?
 • Vilka är stavningsreglerna för ng-ljudet, j-ljudet, tj-ljudet och sj-ljudet?
 • Hur ska jag kunna hjälpa mig själv att upptäcka eventuella stavfel?
 • Vilka ordklasser har vi svenska språket?  
 • Varför behöver jag kunna det här? 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (grundläggande nivå)

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer under terminens gång att gå igenom olika stavningsregler och olika ordklasser, en i taget, och därefter färdighetsträna genom olika uppgifter. Repetition är ju kunskapens moder och därför kommer vi att repetera våra regler och ständigt reflektera kring dessa när vi arbetar med vårt skrivande i olika sammanhang och ämnen.

Varje elev sammanställer de regler vi går igenom i en alldeles egen grammatikbok som sedan ska kunna fungera som ett uppslagsverk i deras framtida skrivande.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning sker kontinuerligt genom de uppgifter vi genomför i skolan och som knyter an till detta.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Alla elever har rätt till “sitt” språk. Att kunna förstå och bli förstådd. För att kunna utveckla sitt språk behöver man ha kunskap om och förståelse kring språkliga normer och språkets struktur.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
 • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle.

Utvärdering

Utvärdering av projektet sker tillsammans med eleverna.