Granska källor

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie A S

När, under vilka veckor?  v 17-21

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad är källkritik?
 • Hur kan vi ta reda på vem som säger det och varför?
 • Hur trovärdig är källan?
 • Vad är plagiat?
 • Hur refererar vi till källor?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

Förankring i kursplanens syfte:

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utveck- lar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor

 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 1. Informationssökning och källkritik
  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven kan söka… Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutveckladeresonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningarna innehåller… Sammanställningarna innehåller enklabeskrivningar, egna formuleringar och vissanvändning av ämnesspecifika ord och begrepp. Sammanställningarna innehåller utveckladebeskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och godanvändning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta med detta i två ämnen, svenska och SO och köra parallellt. Vi kommer att ha många diskussioner, genomgångar och eget arbete. Ni kommer att få använda datorer för att leta efter källor, vilka som är förstakällor, andra källor osv. NI kommer också att få värdera er egen källkritik innan arbetet och efter. 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske genom ett prov där vi sedan sambedömer i både sv och SO. 

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Källkritik är något som vi behöver mer och mer ju äldre vi blir. Vad är det som sägs, varför och vem står bakom. Genom detta arbete har vi fått grunderna för att kunna fundera kring syftet i det vi möts av, reklam, text, det som sägs. 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi har arbetat mycket muntligt och lyft vårt tänkande, vilket är en del av Ledsagas vision och pedagogik genom Visibel thinking. Vi har haft många helklassdiskussioner där eleverna fått hjälp av och varit delaktiga i gruppen för lärandet.