Ett ögonblick

Ansvarig: Caroline Bergengren

När: vecka 34-35

Vad? Fånga ögonblicket

Frågeställning (och följdfrågor)

Vilket ögonblick skulle du vilja beskriva och gestalta från ditt sommarlov?

Hur ger vi liv åt våra texter? Vad ser du? Vad hör du? Vad känner du inuti och utanpå? Lukter / dofter / smaker?

Kan vi använda liknelser och / eller metaforer för att göra ditt ögonblick ännu tydligare?

Förutom att skriva o tala om ditt sommarlovsögonblick, hur skulle du vilja gestalta det då?

Förklaring i kursplanens syfte- Förmågor vi utvecklar

 • Att formulera åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.
 • Att utveckla sitt tal o skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga.
 • Att kunna uttrycka sig i olika sammanhang för skilda syften.

Centralt innehåll

Läsa o skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare
 • Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.
 • Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Berättande texter och sakprosa

 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter.

Språkbruk

 • *Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Kunskapskrav

Kunskapskrav för betyget E

Skriva

 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt ihuvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
 • Genom att kombinera sin text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sin texts budskap.

Samtala

 • Eleven kan samtala och diskutera om varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionen framåt.
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra en enkel muntlig redogörelse med ihuvudsakfungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte och mottagare.

Kunskapskrav för betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C

Skriva

 • Eleven kan skriva texten med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samtrelativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Texten innehåller utvecklat gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgimed relativt komplex uppbyggnad.
 • Genom att kombinera texten med olika estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sin texts budskap.

Samtala

 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklande och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklandemuntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt godanpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Kunskapskrav för betyg B

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyg A

Skriva

 • Eleven kan skriva texten med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Den berättande texten eleven skriver innehåller välutvecklande gestaltade beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
 • Genom att kombinera texten med olika estetiska uttryck och medier så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sin texts budskap.

Samtala

 • Eleven kan samtala och diskutera om varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklande och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelse med välfungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Hur ska vi arbeta?

Genom att diskutera och samtala om sitt speciella ögonblick med sin/sina klasskamrater. Gå igenom vad gestalting är och hur texten kan bli fylligare med olika gestaltningar. Eleverna får själva bestämma hur han/hon vill genomföra sin muntliga redovisning på sitt sommarögonblick.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom en färdigskriven text med bild (konstverk) samt genom muntlig redovisning där du som elev själv bestämmer hur du vill redovisa.

Tidsplan

V.34-36 Vi talar om hur vi kan skriva och ger exempel på ett ”ögonblick”. Skriver, ger kamratrespons, renskriver på Ipad och letar en passande bild som förstärker texten.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Det har precis varit sommarlov och vad är mer passande än att samtala och gestalta sitt sommarlov.

Övergripande mål från läroplanen 2.2

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan” (Lgr 11 s.13-14)

 • Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
 • Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare, dvs. klasskamraterna och övriga elever i Ladan.