”Ett bok du sent ska att glömma…”

 

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Åsa Grath

 

När, under vilka veckor?

Start HT18 med  fortsättning VT-19

 

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur skriver jag en berättelse som förmedlar upplevelser och får läsaren att vilja läsa mer?

Hur gör man “fylliga” personbeskrivningar?

Hur gör man “fylliga” miljöbeskrivningar?

Hur skriver man en berättelse med en tydlig struktur och en röd tråd genom hela berättelsen?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 

Centralt innehåll från kursplanen
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (grundläggande nivå)

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att skriva en kapitelbok som heter “En bok du sent ska glömma” och är en roman inom fantasygenren. Varje vecka skriver vi ett kapitel men ibland stannar vi upp och bearbetar de kapitel vi gjort genom olika infallsvinklar. Varje vecka har en gemensam struktur:

 1. Genomgång av kapitlets innehåll och speciella fokusområde.
 2. Eleverna skriver version 1.
 3. Eleverna gör en självvärdering utifrån bestämda kriterier.
 4. Eleverna har nu en version 2 som skrivs ut.

Ett stort fokus i projektet med romanen är att kunna bearbeta texter. Därför kommer vi att lägga stor vikt vid att återkomma till våra kapitel och bearbeta dem gång på gång. När vi gör detta kommer vi att ha speciella fokusområden. Det kan handla om allt från hur vi kan bygga ut våra person- och miljöbeskrivningar till att titta på enskilda skrivregler.

 

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

När vi är klara med alla kapitel kommer vi att undersöka och  jämföra våra texter. Vi kommer också att ha boksamtal och andra typer av redovisningar både under och efter projektets gång. På detta sätt ska vi undersöka och synliggöra vår egen lärandeprocess. När vi jämför och undersöker våra texter tittar vi på följande:  

 • Vad har jag lärt mig?
 • Hur har jag utvecklats?
 • Vilka är mina styrkor?
 • Hur kan jag utvecklas vidare? Vad är nästa steg?

Att skriva är en process och i  arbetet med denna roman är det inte själva slutresultat som är det viktigaste, utan vägen dit!

 

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet sker tillsammans med eleverna.