Djurspanarna och Återgivande texter

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ayla Lannestedt

När, under vilka veckor? v.38-40

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är en återgivande text?

Hur skriver man en återgivande text? Hur skriver man dagbok?

Vilka olika sorters återgivande texter finns det och vilka likheter/ skillnader finns det dem emellan?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Förankring i kursplanens syfte:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa skönlitteratur
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Enkel textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Handstil och att skriva på dator.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Muntliga presentationer.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om, nyckelord.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Torsdagar läser vi det nya kapitlet på olika sätt i boken Djurspanarna och diskuterar innehåll, ord och syftet med texten. Boken är skriven i dagboksform.

Fredagar lämnas en läxa ut kopplad till texten i kapitlet, oftast ord där vi övar stavning, dubbelteckning, ordklasser eller ordförståelse.

Måndag-torsdag arbetar vi med att skriva egna återgivande texter, också kopplade till kapitlet i Djurspanarna.

Vi använder oss av fler olika metoder för att producera text och få fram ett budskap, för hand, via dator, med ljud, bild och animeringar.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.37 Kap 1 Pappa har en sommarlovsplan, högläsning i helklass där vi diskuterar sökläsning, inre bilder och ordlistor. Stafettläsning högt två och två, eleverna samlar ord där de funderar på stavning, uttal eller betydelse i en ordlista.

Återgivande texter – i kapilet 1 skriver huvudpersonen dagbok om deras resa.  Vi tittar på, läser i och pratar om olika dagböcker (privata, loggböcker för båtar, kalendrar/alamackor, skönlitterära dagböcker som Bert, Dagbok för alla mina fans och Anne Franks dagbok). Eleverna får i läxa att skriva ett dagboksinlägg i deras ”skoldagbok” som de har skapat i skolan. En dagbok innehåller datum, rubrik, orientering, händelser och slutkommentar, det finns en stöd lista inklistrad i deras ”skoldagbok”. Läxan kommer att vara deras privata, den ska inte läsas upp högt, rättas eller delas med lärare eller klasskamrater. Vi kommer att fortsätta skriva i ”skoldagboken” vid olika tillfällen på terminen.

v.38 Skriva dagbok – vi tittar på en 5min tecknad film om fågeln Dimitri. Eleverna ska sen skriva en dagbok utifrån Dimitris perspektiv där de får med strukturen för en dagbok och beskriver händelserna samt tankar och känslor. Texten bearbetas efter kommentarer från läraren och skrivs rent på datorn.

Högläsning av sin egen text i liten grupp enligt ’Micro lab’ rutinen, varje elev får läsa sin text högt medans de andra lyssnar. Efter varje uppläsning tar gruppen 20 sek för tyst reflektion. När alla har fått läsa sina texter diskuterar gruppen likheter och skillnader mellan deras olika texter.

 

Kap 2 – Klaffs, klaffs men var är fiskljusen

v.39 Läsa högt och läsa inför andra – Läs upp Texten om Dimitri högt i grupper om ca 4 elever tillsammans med Ayla i lilla rummet.

räkna hur många ord med e/ä eleverna har hittat, stämmer det att Flest ord stavas med E men det är bäst att veta säkert? skriv av påståendet i skrivboken leta i din läsebok efter 7 ord som stavas med ä och har fler än 3 bokstäver, skriv dem i skrivboken och gör sen memory kort för ord med stavning e eller ä

 

v.40 – tekniska hjälpmedel

Rätta texten i Sv-classroom med hjälp av tillägget Stava Rex i google.

 

v.41 – sammanfatta kap1-2, vad minns vi?

griffeltavlan

 • ett större papper per grupp
 • fyra olika färgpennor
 • 2 tysta minuter där var och en skriver ner sina egna minne från kap1-2
 • fortsätt i ca 7min med att samtala om och skriva ner gemensamma minnen

uppmärksamma att vi visar tanken och att det finns en gemensam vinning i att minans tillsammans.

Eleverna blir indelade i par kring det kapitel/djur som de ska arbeta med fram till höstlovet börja med att läsa kapitlet i paren, svara på frågor om texten/plocka ut eller få 10 nyckelord ut texten som de ska skriva egna meningar med. del1. använd nyckelorden för att skriva en egen text om kapitlet.

v.42 sammanfatta med hjälp av nyckelord

 • sitt tillsammans med ett annat par, skriv ner era nyckelord från Djurspanarna på en lapp
 •  låt det andra paret berättar vad de tror att kapitlet handlar om utifrån nyckelorden
 • jämför era tankar om kapitlet
 • revidera nyckelorden så att landskap och djur finns med

 

v.43 – Svenska avstämning (diagnos)

 • dubbelteckning
 • e/ä
 • skriva en återgivande text med hjälp av nyckelord (samt stor bokstav och punkt!)
 • läsa en text och plocka ut nyckelorden
 • tyst läsning när du är klar

 

v.46-49 påbörjas ett nytt projekt som en fortsättning på detta. Det nya projektet är ett ämnesövergripande med Sv, So och No Landskapsdjuren och Sveriges landskap, se ny Lpp.

 

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen sker genom olika textinlämningar där vi använder oss av matriser och kamratbedömningar. Vi övar även upp förmågan att läsa högt genom att eleverna får läsa sina texter högt för mindre grupper av elever där alla delar med sig av sina texter. Vi arbetar parallellt med stavning och kommer kunna utvärdera elevernas utveckling i deras texter.

Redovisningen kommer också att ske i nästa projekt där vi ska använda oss av kunskaperna för att arbeta tematiskt med Sveriges landskap och landskapsdjur.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Att skriva dagbok är ett sätt för många att bearbeta känslor, upplevelser och en teknik som kan användas för att arbeta med svåra saker eller för att dokumentera dem. Vi vill ge eleverna verktyg för att hantera det som händer i dem och i deras liv, att skriva dagbok kan vara ett sätt.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation: