Detektivbyrån

Ansvarig/Ansvariga: Marie Moberg
När, under vilka veckor? V.36-43, Uppdragen V.45-50

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad behöver vi ta reda på för att skapa deckare? Vilka ingredienser ska finnas med?

Förbättrar vi vår läsförmåga och läsförståelse genom att använda oss av lässtrategierna och uppdragen i berättelsen?
Kan vi genom det här sättet att arbeta utveckla vår skrivförmåga?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Genom valet av genre vill jag stimulera deras lust till att läsa och att skriva egna texter. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
Eleverna ska ges möjlighet att möta olika slags texter. Undervisningen bidrar till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.’

utveckla sin förmåga att:

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Handstil och att skriva på dator.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.


Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi läser texten om Sally Smart. Med lässtrategiernas hjälp tränar vi läsförståelsen. Vi får olika uppdrag som ska lösas. Vi lär oss nya ord. Vi har samlingar och samtalar om texterna och våra uppdrag.VI samlar alla våra arbeten i en bok som vi själva skapar.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar genom att vara aktiv i samtalen. Vi skapar våra Detektivböcker där vi samlar allt vårt material. Vi skapar texter som både lärare och elever resonerar på.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

V.36-37
Vi läser de två första kapitlen i ”Detektivbyrån”. Vi samtalar om handlingen genom att ställa frågor och återberätta händelser. Vi skapar oss inre bilder av det lästa och ritar bilder till texten. Vi lär oss nya ord som är obekanta för oss och som finns med i texten.

1. Rita en bild av Piffy som du tror hon ser ut. Gissa vem du tror är skurken och berätta varför du tror det.
2. Läs texten om Robert Dufva och rita en bild av honom och hand rum.
3. Vi skapar en framsida till vår bok. Rubrken är ”Detektivbyrån”
4. Samla deckarordlista
V.38
1. Återberätta förra kapitlet. Ställa frågor.
2. Samtala om orden till nya kapitlet
3. Läs texten högt
4. Återberätta och ställ frågor. Muntliga svar i helgrupp.
Dela ut texten om Robert och ge dem i uppgift att läsa texten och sedan rita rummet med Robert i. Rita detaljer.
V.39
Vi arbetar med de kapitel som vi inte hunnit helt färdigt med.
V.40
Detektivbyrån del 3
Sammanfatta kapitel 2
ord och fraser
läsa kapitlet
Ställa frågor till det lästa
Tankekarta för att beskriva Einar Tvär
Indelnng i deckarpar
Personbeskrivning muntligt till kompisen
Rita och skriv din beskrivning av Einar
Frågor om texten + svar
Detektivbyrån kapitel 4
V.43
1.
-Vi sammanfattade ledtrådarna hittills
– Vi läste kapitlet
– Vi sammanfattade vad som hände genom frågor
2. Eleverna fick 5 beskrivningar på personer i berättelsen. De fick gissa på vilka de var och sedan rita bild till beskrivningarna.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Vi kollar om det är någon annan klass på skoan som arbetar med deckargenre. Vi tar kontakt med biblioteket för ett besök med boksamtal.

Varför?


Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Vi fortsätter använda lässtrategierna för att fortsätta utveckla elevernas läsförståelse. Eleverna möter olika bokgenre och deckare är något som många väljer. Det finns mycket ny litteratur i denna genre för yngre läsare.


Övergripande mål från LGR11 2.2:

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. Genom att dokumentera vår process kan vi tillsammans följa elevens språkutveckling.