”Den magiska dörren” – ett romanprojekt

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Ingela Eriksson och Camilla Mauritzson

När, under vilka veckor?

HT-18 v.41-51 och VT-19 v.2-3

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 

 • Hur skriver du en berättelse med tydlig struktur?
 • Vad är viktigt att berätta?
 • Vad menas med en rödtråd i en berättelse?
 • Vad gör en illustratör?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll från kursplanen

 

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

 

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

 

Kunskapskrav

 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

Vi kommer att skriva en kapitelbok som heter “Den magiska dörren” och är en roman inom fantasygenren. Varje vecka skriver vi och ritar bilder till ett nytt kapitel. Fokus i arbetet är att kunna skriva och bearbeta texter. Under projektets gång kommer eleverna att få öva på hur vi kan bygga ut våra person- och miljöbeskrivningar. Att skriva är en process och i arbetet med denna roman är det inte själva slutresultat som är det viktigaste, utan vägen dit!

 

v.41

 • Framsida – Under denna lektion besöker vi en dörr på skolan som skulle kunna vara lite mystisk. Eleverna ska vara observanta på miljön runt omkring så att de kan använda den i boken. Därefter kommer eleverna att få rita sin framsida till sin bok med titeln, ”Den magiska dörren”.

v.42

Kapitel 1 – ”Hej”

 • I det här kapitlet övar vi på att beskriva en personbeskrivning.

v.43

Kapitel 2 – ”Brevet”

 • I det här kapitlet övar vi på att skriva brev.

v.45

Kapitel 3 – ”Nycklarna”

 • I det här kapitlet övar vi på att höja stämningen genom att beskriva känslor.

v.48

Kapitel 4 – ”En annan värld”

 • I det här kapitlet övar vi på att beskriva en miljö.

v.49

Kapitel 5 – ”En annorlunda vän”

 • I det här kapitlet övar vi på att skriva en dialog.

v.50

Kapitel 6 – ”Mitt uppdrag”

 • I det här kapitlet övar vi på att skriva punktlistor.

v.2

Kapitel 7 – ”Tillbaka i skolan”

 • I det här kapitlet övar vi på att förstärka ord med adjektiv.

v.3

Kapitel 8 – ”Sanningens ögonblick”

 • I det här kapitlet övar vi på att få handlingen begriplig för läsaren.

v.4

Kapitel 9 – ”Tills någon annan öppnar dörren igen”

 • I det här kapitlet övar vi på att avsluta en berättelse och att knyta ihop lösa trådar.

v.5

 • Sammanställning av alla kapitel. Eleverna får här tillfälle att färdigställa alla kapitel med både text och bild.

v.6

Vi läser upp våra berättelser för varandra och ger respons.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

När vi är klara med alla kapitel kommer vi att undersöka och jämföra våra texter. Eleverna arbetar i par och får då öva på att ge elevrespons. ”Två stjärnor och en önskan”, vad var bra och vad kan förbättras i sin text?

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga