Cirkeln, läs-, och skrivuppgift

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.37-50

Vad?  

29676051_o_1Vad är meningen med att läsa?

Fram till jul kommer vi läsa boken Cirkeln. Parallellt med läsningen kommer vi arbeta med olika skrivuppgifter. Ibland kommer vi läsa i skolan, ibland kommer du få läsa en hel del hemma. Tyngdpunkten kommer ligga på att vi ska samtala om texten, så det gäller att du har läst!

Efter att vi har läst ut boken kommer vi gå på bio och se filmen. Böckerna har vi fått låna av Gustavsbergs bibliotek och du ansvarar själv för din bok.

Skrivuppgifterna ska du som elev samla i ett dokument som du kallar ”Cirkeln”. Detta dokument ska du så småningom dela med mig. Jag kommer bedöma hur du har arbetat med skrivuppgifterna i förhållande till kunskapskraven.

I samband med skrivuppgifterna kommer vi att öva på hur man synliggör sitt tänkande genom olika stödstrukturer och tankerutiner. Stödstrukturerna kommer handla om hur man använder olika läs- och skrivstrategier. Tankerutinerna kommer handla om hur du kan utveckla, stärka och synliggöra ditt tänkande.

Frågeställningarna nedan kommer från kunskapskraven i svenska. Om du tittar i matrisen kommer du känna igen dem.

Frågeställning och följdfrågor

Hur använder man lässtrategier?

Hur skriver man en sammanfattning av en texts innehåll?

Hur hittar man orsaker och samband i en text?

Hur kan man, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och resonera om text?

Hur tolkar man budskap i en text och hur läser man ”mellan raderna”?

Hur ”drar man slutsater” om hur en text har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i?

Vad är skillnaden mellan citat och referat?

Hur skriver man en läslogg och vad ska det vara bra för?

Hur samtalar man, ställer frågor och för fram egna åsikter om en text?

Hur använder man underbyggda argument för sina åsikter om en text?

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskaper om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia
Förankring i kursplanens syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. I undervisningen ska eleverna få möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen.

Centralt innehåll från kursplanen

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Informationssökning och källkritik

 • Hur man citerar (och gör källhänvisningar).
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Varje lektion tar vi upp ett tema. Det kan vara en lässtrategi, hur man gör personbeskrivningar, vad ett citat är, hur man sammanfattar, hur man läser mellan raderna, förutspår eller hur man gör när man stöter på ett ord som man inte förstår.

Du kommer få lära dig hur man skriver en läslogg. Genom läsloggen kommer du få träna på att välja ut citat som du sedan skriver dina egna tankar om.

Jag kommer visa och förklara vad skrivuppgiften har för syfte, kopplat till förmågorna i matrisen.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du ska skriva alla uppgifter i ett och samma dokument. Dokumentet ska heta ”Cirkeln”. Jag kommer då och då stämma av att du gjort alla uppgifter och ligger i fas.

Se till att du har tydliga underrubriker!

Jag kommer bedöma hur du deltar på lektionerna. Som exempel kan det betyda att jag tittar på hur du ställer frågor, hur du ställer följdfrågor och hur du kopplar dina frågor eller kommentarer till vad jag eller någon elev sagt. Hänger du med?

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
Keynote merkurius-ht-16

Alla dessa skrivuppgifter kommer jag bedöma i förhållande till kunskapskrav i matrisen. Ibland kan det hända att någon uppgift passar bättre för ett annat tillfälle, så det är inte säkert att planeringen kommer att ske spikrakt enligt nedan, men på ett ungefär. Det kan läggas till uppgifter och det kan försvinna uppgifter.

V.37 Lässtrategier, förutspå, och personbeskrivningar. Du beskriver de personer vi hittills har stött på i texten.

v. 38 Lässtrategier  ”Ordexperten”. Hur man gör när man inte förstår ett ord. Du beskriver strategien och visar hur du använder den. Du gör exempel utifrån boken.

v. 39 Topiker, vad är det? Vi prova de gamla grekernas topiker/utkikspunkter/hållplatser. Detta är en rutin/stödstruktur för att synliggöra och utmana tänkandet. Annica sätter upp olika ”hållplatser” i klassrummet. Utifrån din hållplats, ska du titta på titta på innehållet i boken. Du kommer få skriva om din hållplats. Minst en halv A4. Mer om det sen.

v. 40 Inre och yttre dialoger, vad betyder det? Du ger exempel utifrån boken. Välj två av karaktärerna och beskriv hur deras inre respektive yttre dialoger ser ut. Ca en halv A4.

v. 41 Vad är skillnaden mellan ett citat och ett referat? Vi tränar på att skriva referat. Hur ställer man frågor till en text? ”Frågeställaren”. Du ska med hjälp av lässtrategin skriva frågor till boken som du själv besvarar. Det är viktigt att du förklarar hur du hittat svaren. Läxa: Läs fram till del tre i boken. Välj en plats. Gör en gestaltande miljöbeskrivning. Lämnas in i Google Classroom.

v. 42 Att läsa berättande texter och att tolka budskap. Vi pratar om begrepp som är användbara när man pratar om berättande texter. Tolkning och budskap, symboler, tema och motiv,  liknelser och metaforer, vad är vad och vad är skillnaden?

Personbeskrivning, vad är det? Vi tränar på att skriva gestaltande (och inte beskrivande) personbeskrivningar.

v. 43 Att förutspå. Med hjälp av olika ledtrådar i texten ska du förutspå vad du tror kommer hända längre fram. Det viktigaste är att du hittar ledtrådarna. Dessa ska du plocka ut som citat och beskriva vad dessa får dig att tro.

Planering fram till jul.

Vi kommer att arbeta med boken på onsdagarna. Nedan ser du vilka sidor du ha läst till varje onsdag. Du ser även vilka skrivuppgifter du ska gjort klart till lektionen. Vi kommer att diskutera din skrivuppgift under lektionstid, därför är det viktigt att du har gjort den i tid.

v. 45  Läs s 237-294. Citat-Tanke. Vi arbetar med ”Citat-Tanke” och att koppla på sina känslor. Du väljer 4-5 utdrag/meningar ur texten som väcker känslor hos dig. Meningarna gör du om till citat. Under citaten skriver du vad du tänker, känner, upplever, tycker eller tror. Skriv ca en halv A4.

v. 46. Läs s 295-349. Kulturellt sammanhang och samhällsproblem. Du ska skriva svar på följande frågor.

 1. Hur har boken påverkats av det kulturella sammanhang som den tillkommit/skrivits i?
 2. Vilka större samhällsproblem skildras?
 3. Vilka bakgrunder har författarna och hur tror du dessa har påverkat boken? Skriv max en halv A4.

v. 47 Läs s 350-403. Ord och begrepp för känslor, kunskaper och åsikter.Vilka ord och begrepp använder författarna för att låta karaktärerna i boken uttrycka känslor, kunskaper och åsikter? Det räcker med ett exempel på varje, alltså totalt 3 citat.

 1. Du ska ge ett exempel där någon uttrycker känslor, skriv som citat och förklara vilken känsla som beskrivs.
 2. Du ska ge ett exempel där någon uttrycker kunskaper. Skriv som citat och förklara vilken slags kunskap som beskrivs.
 3. Du ska ge ett exempel där någon uttrycker åsikter. Skriv som citat och förklara vilken åsikt som beskrivs.

v. 48 Läs s 404-451. Att gå i dialog med texten. Om du hade varit en av karaktärerna, vem hade du varit? Vad hade du gjort? Tänkt? Velat ändra på? Välj en av karaktärerna och skriv max en halv A4.

v. 49 Läs s 452-494. Att tolka budskap. Vad tycker du är budskapet eller budskapen i boken? Tänk även på att det kan finnas dolda budskap. Hittar du några liknelser eller metaforer? Motivera ditt svar. Skriv ca en halv A4.

v. 50 Läs s 497-516. Bokrecension. Nu ska du skriva en bokrecension. Följ bifogad mall.  Skriv max 1,5 A4.

7a03796686d6ec3c4e5d104d52e2ce20-cirkeln16

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Forskning har visat att för att stimulera elevernas språkutveckling är det bra att använda sig av stödstrukturer/scaffolding. Exempel på stödstrukturer som används i det här projektet är de så kallade VT-rutinerna. Vi använder även lässtrategier som stödstrukturer. VT-rutinerna och lässtrategierna utmanar, vidgar och synliggör elever och lärares lärande.

Språket är allas ansvar. Ansvaret för att utveckla elevernas lärande och demokratiska kompetens genom goda språkkunskaper är inte knutet till några särskilda ämnen eller verksamheter, utan vilar på alla som arbetar i skolan. På Lemshaga är detta är något som praktiseras genom goda rutiner och stödstrukturer för tänkande och lärande.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.