Bokläsning – recension, läsloggar

Läsa och recensera en skönlitterär bok

 

Ansvarig: Caroline Bergengren

När: Vecka 8-15

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad kan jag lära mig av att läsa böcker?
Hur kan jag förmedla vad jag har lärt mig?
Vad är en recension och hur skriver man en recension?
Vad innebär tids- och rumsbegreppet?
Vad är en kronologisk sammanfattning och hur gör man?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 

Förankring i kursplanens syfte:

– Läser skönlitteratur och sakprosatexter (faktatexter) för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

– Genom att göra enkla kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visas grundläggande läsförståelse.

– Kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

– Skriver olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur (meningsbyggnad, röd tråd) samt viss språklig variation.

– I texterna används grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Centralt innehåll från kursplanen:

– Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

– Läsa skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och
övriga världen.

– Läsa skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

– Uttrycka ord och begrepp som används för att uttrycka åsikter, känslor och kunskaper.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Du läser en skönlitterär bok som du ska läsa hemma och i skolan. Du ansvarar själv för att planera din läsning hemma, ansvarar för att dela upp bokens sidantal i fyra delar. Hur många sidor blir det per vecka och dag? Du läser högt för din lärare och berättar om boken.

(Du berättar kortfattat om din bok genom att skriva 4 läsloggar som senare fungerar som stöd för dig när du ska berätta om din bok i skolan. Du kan t ex skriva ner beskrivningar av huvudpersonen, miljön, nya insikter eller kunskaper som du sedan kan berätta om. Efter avslutad läsning har du visat att du har förstått din bok, att du kan sammanfatta en text och uttrycka dina åsikter.)

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du läser och du berättar om din bok. Du lämnar in din bearbetade bokrecension där du visar att du följt instruktionen, kan sammanfatta en bok, kan återge tydliga och dolda budskap, beskriva tid och rum – allt i enlighet med hjälpfrågorna. Skriver med begripligt innehåll och använder regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vecka 8: Du väljer en bok, delar upp boken i 4 delar och påbörjar din läsning.

Vi går igenom vad en bokrecension är och ser två olika youtube inslag som handlar om bokrecensioner.

Hur gör man en bokrecension?: https://www.youtube.com/watch?v=7CtCDpB6fDM&spfreload=1

Bokrecensionsmall: https://www.youtube.com/watch?v=V2yofGniDF8

Ladda ner dokumentet "Skönlitteratur- läsloggsuppgifer.pdf"

Ladda ner dokumentet "Recension - Människoätande.pdf"

Ladda ner dokumentet "Recension - Fjärde riket.pdf"

Ladda ner dokumentet "Recension - JK Rowling.pdf"

Vecka 10: Du har läst klart 1/4 av boken och skriver läslogg under veckan och är förberedd på att diskutera och berättar om det du läst.

Berätta om din karaktär, vad vet du idag?: Ålder, utseende, familj, husdjur, intressen, vänner, hemligheter, drömmar, bra och sämre egenskaper samt svaga och starka sidor.

Syfte: Få syn på hur din karaktär är idag. För att kunna se förändringar över tid behöver du ha koll på nuläget…..

Vecka 11: Du har läst 2/4 klart och skriver din läslogg och berättar muntligt för dina kamrater.

Vecka 12: Du har läst 3/4 klart.

vecka 13: Påsklov

Vecka 14: Du har läst klart boken och börjar skriver din recension.

Vecka 15: Du lämna in bokrecensionen.

Ladda ner dokumentet "BOKRECENSION åk 7-9.pdf"

Ladda ner dokumentet "Sunnebalen-läsförståelse.pdf"

Ladda ner dokumentet "Sunnebalen övningar.pdf"

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Att läsa är ett sätt att få ta del av andras berättelser. Med läsningens hjälp kan man kliva in och ut ur olika världar utan att behöva resa sig från ”fåtöljen”. Läsförståelsen är nödvändig att träna livet ut och är avgörande för hur jag kan tillgodogöra mig skriftlig information. Vi använder olika genrer och fiktiva karaktärer för att orientera oss i världen, skaffa oss insikter, förståelse och kunskaper – det är verkligen spännande och lärorikt att läsa. Sen ger det oss gemensamma referenser, en individuell upplevelse och för många en mysig stund.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Eventuell pedagogisk dokumentation: