Bildanalys – Earth Matters

Ansvarig: Caroline Bergengren
När: vecka 3 – 6

 

Vad?

Med Grön flagg och vatten som tema och inramning (dvs vatten ur ett hållbarhets perspektiv) reflekterar vi kring och analyserar bilder där vattnet har en central roll. Vi söker bilder som ger upphov till positiva och negativa känslor, bilder vars syfte är att informera, väcka debatt och ge oss kunskaper om vatten som naturtillgång och resurs. Vi sätter ord på vad vi ser, upplever och känner. Vi analyserar sakligt, personligt men ej ur ett ”privat” perspektiv. Vi medvetandegör och synliggör processen mellan den som har gjort bilden och den som ser bilden. Vi analyserar avsikten bakom bilden, på vilket sätt man blir påverkad och vad i bilden det är som påverkar. Vi knyter an till vad ni lärt er kring vatten och hållbarhet i so- och no-ämnena och skriver under den gemensamma rubriken Earth Matters.

 

Frågeställning (och följdfrågor)

Hur kan man analysera en bild?

Vilka känslor infinner sig när du ser på bilden? Vad i bilden får dig att känna så?

Vilket budskap förmedlar bilden?

Sinnesintryck? Finns det särskilda dofter, hörselintryck, smaker eller speciella synintryck om du betraktar bilden inifrån / utifrån?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

  • Ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
  • Ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Centralt innehåll

Läsa och skriva
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.

Språkbruk

  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskap och åsikter.

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring

Hur analysen bör se ut, vad det är vi kan och ska analysera samt vilka stödfrågor som bör finnas med för att kunna få en omfattande analys.

Hur ska vi arbeta?

Vi går igenom hur man kan göra en analys av en bild och ser på ett exempel. Eleverna får både en muntlig och en skriftlig genomgång av uppgiften. Därefter får eleverna söka en bild där vattnet har en central roll. Eleverna analyserar bilden skriftligt, redovisar en bild muntligt med tillhörande musikval samt pryder väggarna – vernissage.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du mailar din skriftliga bildanalys till Caroline.
Du redovisar muntligt musiksatt bild för klasskamraterna enligt ett urval frågor (ex budskap).
Vernissage, bilderna pryder våra väggar.

Tidsplan, när ska vi göra vad?

V. 2-3 Vi ser på bilder och gör personliga reflektioner kring det vi ser. Vi talar om syftet med bildanalys.
Vi går i genom en analysmodell och får konkreta tips på hur vi kan titta på bilden och på hur vi skriftligen kan svara.
Vi väljer bilder att analysera och börjar skriva
Vi analyserar och skriver
V. Vi mailar in våra bildanalyser till Caroline
V. Vi letar musik och förbereder vår presentation
V. Vi sätter upp bilderna och skriver budskapet under bilden.
V. Vi presenterar vår bild och bildens budskap (avsikten med bilden, på vilket sätt du blir påverkad och vad i bilden det är som påverkar dig)

Vilka utomstående kan berikas/gagnas av projektet?

Eleverna och lärarna på Lemshaga, syskon och föräldrar.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vatten är livsviktigt och betydelsefullt för alla människor. Vattnet har betydelse för oss på många olika sätt. Vatten skapar många tankar, frågor och känslor. Vatten skapar glädje och sorg, liv och död. Vi har alla en relation till vattnet på vår jord. Vattnet är begränsat.

Övergripande mål från läroplanen 2.2

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola” (Lgr 11 s.13)
  • Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans,
  • Kan använda modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare, dvs dels klasskamraterna i den ”nya klassen” samt övriga elever på Lemshaga.