Återberättande text – Ängsholmen

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ulla Medin-Hellgren

När, under vilka veckor? v 35–37

Vad? Vi arbetar med textgenren återberättande text, struktur, innehåll och språkliga drag

T ex:

Syfte: Varför skriver man denna text?

Struktur; Rubrik, Inledning, Återberättande i kronologisk ordning och avslut

Språkliga drag; beskrivande verb , verb i preteritum, tidsord,

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Du som elev ska utveckla kunskaper om svenska språket genom att få träna på att:

  • formulera och kommunicera i skrift
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Läsa och skriva

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp-byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan skriva… Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsakfungerande struktur samt viss språklig variation. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis godspråklig variation. Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
I texterna använder eleven… I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet


Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi läser, tittar på program på UR, skriver och samtalar om hur en återberättande text är uppbyggd.
Vi har gruppuppgifter, enskilda övningar och lärarledda lektioner.

Vi skriver en egen återberättande text om lägret på Ängsholmen.

Vi ger och tar emot kamratrespons.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisningen kommer att ske genom att eleven skriver en återberättande text om lägret på Ängsholmen (v.34). Vi skriver på lektionstid. Texten kommer att bedömas.

Eleverna kommer också få ge och ta emot kamratrespons av sin text för att på så sätt kunna vidareutveckla sin text och kunskaper kring återberättande texter, så mycket som möjligt.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v 35-37

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Alla som tar del av elevernas texter och tankar. 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

I projektet syns Lemshagas pedagogiska profil på flera sätt. Ett är att lärprocesserna ska kommuniceras med verkliga mottagare. Lemshagas pedagogiska profil syns också i att grupparbeten har en central roll i detta projekt, att gruppen ses som en resurs för lärande. 

Utvärdering

 

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):