Superheroes (röd & grön)

 

  

Ansvarig/Ansvariga lärare:   

Maria Holm & Åsa Grath

 

När, under vilka veckor?

VT 18 vecka 12 – 22

 

 

 

 

Vad?

Theme: Superheroes 

Frågeställning och följdfrågor

Vad är en superhjälte?

Vilka superhjältar har vi i vardagen? Och vilka i filmer/ tecknade?

Skillnad på kvinnliga/manliga superhjältar?

Vad innebär det att vara en superhjälte, i ett historisk perspektiv men även idag?

Vem kan vara superhjälte?

Vad gör en superhjälte till en superhjälte?

 

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Läroplanen:

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.  
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • Sånger, sagor och dikter.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter. Åsikter, känslor och erfarenheter.

 

 

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

 

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

 

 

Centralt innehåll från kursplanen

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

 

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

Projektet kretsar kring “Superheroes” och vad det innebär?

Vi kommer att arbeta enligt följande:

 • Vi läser litteratur i ämnet
 • Vi lyssnar på sånger och diskuterar budskap kring dessa
 • Vi tittar på filmer
 • Vi har ett historisk perspektiv och fokuserar på historiska hjältar så som Rosa Parks, Schindler och Malala. Vad gör dessa människor till hjältar?
 • Vi arbetar aktivt och skapande med tillhörande glosor
 • Vi tittar på kvinnliga superhjältar och deras egenskaper
 • Vi tittar på manliga superhjältar och deras egenskaper
 • Vi genomför ett mindre skrivprojekt där vi skapar våra egna superhjältar
 • Grupparbeten, enskilt arbete tillsammans med olika typer av redovisningar

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning sker formativt under arbetets gång. Bedömningen sker utifrån aktivitet på lektionerna, att göra läxorna, samt vara med i diskussioner, arbeta utifrån innehållet och i slutet där man får presentera sitt arbete för klassen. Du i “publiken” bedöms utifrån interaktion till den som redovisar genom att lyssna, ta till sig samt kunna ställa frågor och visa intresse för den som redovisar sin superhjälte.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi kommer göra arbeten genom olika VT-rutiner som får eleverna att kunna reflektera över sitt egna lärande och synliggöra sitt egna lärande.