Subtraktion 0-10

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann-Sophie Petersen, Lisa Webering

När, under vilka veckor? 38-40

Vad?
Subtraktion

Frågeställning och följdfrågor

Hur många nyckelpigor finns kvar på bladet om två flyger iväg?
Vad betyder differens?
Hur kan vi använda oss av våra talcirklar när vi räknar subtraktion?
Vilka räknehändelser kan vi hitta på?
Övergripande mål från LGR11 2.2
kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Förankring i kursplanens syfte

Förmågorna i matematik

Problemlösningsförmågan

Eleverna formulerar och löser problem samt värderar valda strategier kopplat till subtraktion inom talområdet 0–10.
Begreppsförmågan

Eleverna använder och diskuterar innebörden av begrepp som subtraktion, differens och likhetstecken, samt upptäcker samband mellan begrepp som subtraktion och addition.
Metodförmågan

Eleverna tränar på att använda olika metoder för att subtrahera inom talområdet 0–10, som att ta bort, räkna bakåt och använda talkamrater.
Resonemangsförmågan

Eleverna tränar på att förklara för andra och resonera kring vad subtraktion och likheter är, och hur de kan subtrahera på olika sätt. Frågor som ”hur vet vi det?” och ”finns det fler sätt?” uppmuntrar till eget tänkande och resonemang.
Kommunikationsförmågan

Eleverna beskriver och samtalar om subtraktion, på vilka olika sätt de kan subtrahera och hur addition och subtraktion hänger i hop. De använder olika uttrycksformer för att visa och förklara, som till exempel konkret material, bilder och symboler.
Centralt innehåll från kursplanen
Taluppfattning och tals användning

Eleverna använder naturliga tal 0–10 och tränar på hur de kan delas upp i flera delar. Eleverna möter subtraktion i vardagliga situationer och förstår att subtraktion kan innefatta olika perspektiv. De upptäcker sambanden mellan addition och subtraktion och lär sig bilda talfamiljer. Eleverna använder olika huvudräkningsmetoder för att subtrahera. De prövar att använda de olika metoderna beroende av situation, och resonerar om metodernas lämplighet.
Algebra

Eleverna utvecklar en förståelse för likhetstecknets innebörd samt upptäcker och skriver likheter med subtraktion.
Problemlösning

Eleverna tränar på att lösa problem med bildstöd i vardagsnära situationer. De formulerar olika typer av räknehändelser med subtraktion utifrån en bild.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Hur?
Hur ska vi arbeta?

Vi utforskar, vi diskuterar, vi förklarar och formaliserar noga utvalda uppgifter. Vi använder oss av läromedlet Singma.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra tankar i enskilt och i grupp. Vi samtalar och visar hur vi tänker. Vi förklarar och formaliserar det vi kommer fram till.
Genom observationer och avstämningar i kunskapsloggen skapar vi oss en bild av var eleven befinner sig och hur vi går vidare.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Subtrahera genom att ta bort
kunna subtrahera genom att ta bort
förstå begrepp knutna till subtraktion
Subtrahera med talkamrater
kunna subtrahera med hjälp av talkamrater.
förstå att subtraktion är att ta bort en del från helheten.
Subtrahera genom att räkna bakåt
Kunna subtrahera genom att räkna bakåt.
Kunna använda tallinjen som hjälp för att räkna bakåt.
Räknehänderlser
Kunna hitta på räknehändelser med subtraktion
Kunna uttrycka räknehändelser med siff ror och symboler
Problemlösning
Kunna lösa problem med subtraktion utifrån en bild.
Använda olika metoder för att lösa subtraktionsproblem
Addition och subtraktion
Förstå sambandet mellan addition och subtraktion.
Skriva likheter med addition och subtraktion utifrån en bild.
Kunna bilda talfamiljer.
Kunskapslogg
Reflektera över och visa sin kunskap om subtraktion.
Göra en självskattning av sin kunskap.

Varför?
Sammanhang och aktualitet

Vi ingår i ett projekt på skolan tillsammans med vår matematikutvecklare Josefine Reijler. Vi introducerar ”Singapore maths” tankar och idéer om hur vi utbildar våra elever i matematik. Vi följer väl utvalda exempel och en genomtänkt struktur.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.