Statistik – Merkurius grön

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene Larsson

När, under vilka veckor? v35-37

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vad är statistik?
Hur gör man en statistisk undersökning? Hur sammanställer man data i en frekvenstabell och i lämpligt diagram?
Hur läser man av en tabell och ett diagram?
Vad är x-axel, y-axel i ett diagram?
Vad är viktigt att tänka på när man ritar upp olika diagram?
Hur används diagram för att förvilla/ge en falsk bild?
Hur tar man fram/beräknar de olika lägesmåtten – medelvärde, median och typvärde?
När är det lämpligt att använda respektive lägesmått?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

 • Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Förmåga att föra och följa matematiska resonemang
 • Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll från kursplanen

 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar.
 • Hur lägesmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven för… Eleven för enkla och till viss delunderbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra tillatt ge någotförslag på alternativt tillvägagångssätt. Eleven för utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge någotförslag på alternativt tillvägagångssätt. Eleven för välutveckladeoch väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Eleven har… Eleven har grundläggandekunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkändasammanhang på ett i huvudsakfungerande sätt. Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekantasammanhang på ett relativt välfungerande sätt. Eleven har mycket godakunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nyasammanhang på ett välfungerande sätt.
Eleven kan välja och använda… Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerandematematiska metoder med vissanpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställanderesultat. Eleven kan välja och användaändamålsenligamatematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektivamatematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Eleven kan redogöra för… Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med vissanpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligtsätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
I redovisningar och diskussioner… I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, diskussioner, grupparbete och individuell räkning samt en egen undersökning.

OBS! Följ tidsplanen som står för varje vecka. Om du inte är klar så blir det läxa till veckan därpå.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Aktivt deltagande under lektionstid. Inlämning av egen kort uppgift om en statistisk undersökning. Mycket muntlig diskussion kring olika uttrycksformer för statistik.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 35

Måndag: Hur kommer det här året att se ut och hur kommer vi att jobba? Lägeskoll – vart avslutade vi senast?
Avläsa och tolka diagram: Vilka diagramstyper använder vi?
Övningsblad 1.2 + ev eget jobb på kunskapsmatrisen, åk 7, statistik, tabeller, diagram.

Onsdag (vikarie): Jobb med övningsblad.

Fredag: Vi gör några uppgifter på tavlan i par och lyfter dem i helklass + kahoot.
Vi pratar om vad man ska tänka på när man ritar diagram samt jobbar på egen hand med uppg 1, 2, 3 och 9.
1.2 Avläsa och tolka diagram

v 36

Måndag: Vi gör en starter tillsammans om olika diagram. Vi jobbar klart med uppg 1,2, 3 och 9 1.3-Rita-och-granska-diagram

Film om att luras med diagram, Misleading_Graphs

Läxa till onsdag: tag med ett diagram som vi ska analysera.

Onsdag: Vi granskar diagram och tittar på hur man kan förvillas och luras på olika sätt. Ni gör en egen granskning och analys av ett medtaget diagram.

Fredag: Vi tränar på granskningar av diagram genom Övningsblad 1.3. Vi tittar gemensamt på en uppgift om hur man tar fram/beräknar lägesmåtten medelvärde, median och typvärde med hjälp av samt funderar på när det är lämpligt att använda respektive lägesmått.

v 37

Måndag: Vi fortsätter att träna på lägesmåtten tillsammans och på egen hand. Vi tittar även på spridningsmåttet variationsbredd.

Läxa: Kunskapsmatrisen (se schoolsoft)

Onsdag: Idag får ni möjlighet att träna på lägesmåtten på egen hand. Boken: 1.4 Lägesmått + övningsblad 1.4

Fredag: Diagnos – förstå och använda tal.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Statistik handlar om att samla in, bearbeta och presentera information av olika slag. Som samhällsmedborgare är det viktigt att även kunna tolka, granska och värdera den information som presenteras.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.