Stad och samhälle

Stad och samhälle

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Mia Widoff

När?

v 35-38

Vad?

Stad och samhälle -Vår stadsmiljö ska ge oss förutsättningar för ett bra liv och vara byggd på ett

hållbart sätt. Vi tittar närmare på våran närmiljö, mötesplatser och vad som anses vara fint och fult i vår omgivning.

Frågeställning och följdfrågor

-Hur ser vår stadsmiljö ut?

-Hur lever vi här och hur skulle det kunna förbättras ur ett hållbarhets/ estetiskt perspektiv?

Övergripande mål från LGR11 2.2

-Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk och bild.

-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

-Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

-Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

-Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

-Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

-Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Centralt innehåll från kursplanen

-Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

-Presentationer av eget bildskapande

-Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

-Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften

-Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

-Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kunskapsmatrisen: kunskapskrav stad och samhälle

Förenkling av kunskapskraven:

-Du kan framställa berättande bild/bilder som kommunicerar (= förmedlar) erfarenheter, åsikter och upplevelser så att budskapet framgår.

-Du kan använda olika tekniker, verktyg och material i ditt arbete och vet hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

-Du kombinerar färger, former och bildkompositioner så att bilden fungerar.

-Du bidrar till att föra arbetet framåt.

-Du kan presentera din bild med anpassning till syftet.

Hur?

Vi ska tillsammans undersöka hur vår stadsmiljö ser ut och vad den har för förutsättningar när det gäller hållbarhet och trivsel. Vi diskuterar i grupper hur våran stadsmiljö ser ut och hur man skulle kunna förändra den. Vi pratar om utrymmen som ingen bryr sig om och som man aldrig tidigare tänkt på att den finns. Hur skulle man kunna förändra stadsmiljön till en bättre, mer hållbar och mysigare plats?

Inspiration:

-Keynote från uppstart. Jag presenterar under första lektionstillfället.

-Läs gärna artikeln som handlar om Lagen om den rena staden. Sao Paoulo bekämpar den visuella föroreningen:

https://www.svd.se/sjalvklart-med-en-stad-utan-reklam

Varje elev väljer ut en plats, byggnad, vägg, gatuhörn eller något annat som man vill förbättra i sin stadsmiljö på något sätt. Utgå ifrån hållbarhet, estetik, trivsel, lekplatser, grönområden, kulturell mångfald. Välj ett eller flera. Du måste kunna motivera varför du vill förbättra och på vilket sätt.

Hur ska vi arbeta?

  1. Antingen väljer du ut en plats som du redan vet finns, googlar upp den och sparar en bild på den. Eller så går det bra att gå ut i din stadsmiljö och letar upp en plats som du vill förändra och fotograferar den.
  2. Skissarbetet är viktigt för din arbetsprocess och det är också en viktig del när jag bedömer. Så spara alla skisser och lägg mycket tid på det!
  3. Materialet i det här projektet är valfritt. Du får måla en tavla (minst A3) med valfri färg eller collage, bygga skulptur i valfritt material (minst 25 cm hög) eller arbeta i fotoprogram på datorn eller Ipad.
  4. Jag vill ha en liten beskrivande text som berättar val av plats eller byggnad eller annat, samt vad du har förbättrat och varför. Tänk dig att texten ska passa en besökare på en utställning.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har en avslutande redovisning sista lektionen där var och en får chansen att berätta något om sitt arbete. Jag bedömer hela arbetet, från idé/skissarbete till färdigt resultat.

Du ska kunna pricka av 3 punkter efter avslutat projekt; Skissarbete på arbetsprocess, ditt färdiga verk, beskrivande text.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 35 Presentation av projektet, idé- och skissarbete. I grupp och enskilt.

v 36 Fortsätter med skissarbetet. Kom ihåg att ta med bilder på det du ska arbeta med om du har varit ute och fotograferat. Under den här lektionen bör arbetet vara i full gång.

v 37 Arbeta med projektet

v 38 Gemensam redovisning

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Det händer mycket i vår direkta närhet men även längre bort i vår stad och i vårt samhälle. Genom att reflektera kring hur vi upplever våran närmiljö lyfter vi blicken, blir mer kritisk och det öppnar upp för samtal för hur man gemensamt skulle kunna påverka hur den ser ut.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Vi utvärderar i slutet av terminen där vi samlar ihop projektet och pratar om hur arbetet har gått.