Spöke och dess bo.

Lpp- Spöke och dess bo.

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Malin Bengtsson, Anna Berlind och Maria Jones-Bentzer.

När, under vilka veckor?

Uppstarten av ht-16

Vad?

Spöke/figur och bo.

Frågeställning och följdfrågor:

Hur vill du att ditt spöke och dess bo ska se ut?

Vilket material kommer du att behöva?

Vad ger du ditt spöke för namn och egenskaper?

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama, dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Förankring i kursplanens syftet:

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

.  pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

.  skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

.  kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

.  skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

.  använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

.  utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,

Centralt innehåll från kursplanen:

Språk och kommunikation

.  Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Skapande och estetiska uttrycksformer

.  Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

.  Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Natur, teknik och samhälle

.  Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

.  Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

.  Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

.  Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Barnen ges möjlighet att göra en skiss för hur de vill att sitt spöke ska se ut. Sy spöket och därefter skapa ett bo till det i ateljén.

Hur ska vi arbeta?

Barnen ges möjlighet att sy ett spöke under både arbetsstund och fritidsstund. Vi börjar med att de får rita en skiss på hur de skulle vilja att deras spöke ser ut. Vi introducerar filttyget, brodertråden, garnet och den permanenta pennan, som är det material de behöver. Barnen väljer själva färg på spöket, tråden, håret och om de vill rita eller sy ansiktet. Vi introducerar ateljén och det material barnen får använda till sina spökbon. Till dessa bon önskar vi skokartonger från föräldrarna. I ateljén arbetar några barn åt gången av utrymmesskäl. Vi uppmuntrar barnen till självständigt arbete och att ta hjälp av varandras idéer, erfarenheter och förslag. Barnen ges tid att leka med sina spöken och deras bon då de är klara.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Barnen kommer att vid en arbetsstund få presentera sitt spöke och dess bo. Deras presentation av sitt arbete kommer att dokumenteras och sättas upp vid vår dokumentationsvägg. Efter det får de som vill ta hem sitt spöke och dess bo.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Start efter inskolningsperioden.

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

Syftet och målet med denna uppgift är att introducera barnen till denna skapande aktivitet, lära känna material, teknik och ateljén. Även om aktiviteten är given vill vi ge barnen inflytande över  processen. Vi hoppas att aktiviteten ger fina möten mellan barnen, att de lär känna varandra då de arbetar, leker, hjälper varandra och sedan lyssnar på varandras redovisningar.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Kunskapssyn och lärande

•Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

•Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Värdegrund – Det livsdjupa lärandet

•Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans

Samhället omkring oss – Det livsvida lärandet

•Vi bjuder in föräldrar till engagemang och delaktighet i elevernas lärande under hela skoltiden

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.