Sociala medier

 

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Åsa Grath och Maria Holm

 

 

När, under vilka veckor?

Projektet innefattar 5 lektionstimmar  i ca. 4 veckor.

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 

Vad är sociala medier?

Vilka sociala medier använder vi i Jupiter? Och på vilket sätt?

Hur tänker vi i jupiter kring användandet av sociala medier?

Vad är näthat?

Varför finns näthat?

Hur kan man själv hantera elaka kommentarer?

Hur kan man hjälpa andra som får elaka kommentarer?

Vad kan vara brottsligt att säga/chatta till andra?

Vilka regler och förhållningssätt vill vi i jupiter ha king användandet av sociala medier?

Vilka fantastiska möjligheter kan internet erbjuda?

 

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Skolans mål är att varje elev:

 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

 

Förankring i kursplanens syfte

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

 

Centralt innehåll från kursplanen
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

 

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att

 • Svara på ett formulär (vi inventerar)
 • Titta på filmer
 • Reflektera och diskutera enskilt, i mindre grupp och i helklass
 • Genomföra fler olika VT-rutiner för att synliggöra vårt tänkande
 • Lyssna på genomgångar och få ta del av fakta/statistik
 • Tillsammans komma fram till gemensamma förhållningsregler kring användandet av sociala medier. Vad är en god “sociala medier-användare”?
 • Ta del av en extern föreläsare som är expert på området.

 

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning sker formativt under arbetets gång. Bedömningen sker utifrån våra aktiviteter på lektionerna, delaktighet i diskussioner och reflekterande samt hur du arbetar utifrån innehållet i de arbetsuppgifter vi genomför.  

 

 

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1:  Vi inventerar Jupiters användande och synsätt kring olika sociala medier.

Lektion 2: Vi tittar på inventeringen och diskuterar kring detta. Vi går även igenom varför det finns näthat?

Lektion 3. Vi går igenom fakta och statistik. Vi kommer även att ha olika värderingsövningar.

Vi går igenom hur kan man göra om man själv blir utsatt på sociala medier samt hur kan vi hjälpa och stötta varandra.

Lektion 4.  Tillsammans gör vi en utvärdering av vad vi gjort och vilka slutsatser vi kan dra samt avslutar med att ta fram våra unika förhållningssätt så som vi i Jupiter vi ha det och kommer att agera på sociala medier.

Övrigt:  Vi kommer att ta in en extern expert som föreläser  om “sociala medier” riktat till våra elever.

 

Varför?

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.

Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas.

Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet sker tillsammans med eleverna.